Върни се горе

В процес на закриване са 13 от общо 31 домове за медико-социални грижи за деца в страната

    „Правата и интересите на детето и тяхната защита са от първостепенно значение във всички действия, предприемани от правителствените институции или от неправителствените организации. Тази позиция е водеща и за дейността на Министерство на здравеопазването, което активно участва в значителните усилия на правителството на България за подобряване на благосъстоянието на децата у нас“. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова по време на международна конференция „Спиране настаняването на деца до три години в институции: подкрепа на семействата в отглеждането на малки деца”. България е домакин на високия форум, организиран съвместно с УНИЦЕФ.         
    „Ние предвиждаме да преструктурираме домовете за медико-социални грижи за деца, при което целта ни е децата да бъдат изведени от домовете и да бъдат отглеждани в най-естествената им среда- семейството, като в същото време им се осигуряват специализирани медицински грижи“, каза министър Атанасова. Тя припомни, че през февруари 2010 г. Министерският съвет прие Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. В резултат на изпълнението на стратегията се очаква в дългосрочен план, преминавайки през намаляване на броя на децата в институциите, да се достигне до пълното закриване на класическия тип институции, като същевременно се прекрати настаняването в институции за деца от 0 до 3 години след приключване на реформата.          
    В Плана за действие към стратегията се предвижда да бъдат реализирани няколко проекта в рамките на 15 години, като те са обезпечени със средства от европейските оперативни програми и националния бюджет, който след края на проектите трябва да осигури устойчивост на новите услуги. Планираните мерки са насочени преди всичко към подкрепа на семейството и развитие на услуги за предотвратяването на изоставянето като превенция на рисковете в семейството, ранна интервенция и подкрепа на детето, услуги по семейно планиране и семейна медиация. Усилията са насочени към въвеждане на приемната грижа в национален мащаб като основна алтернатива на настаняването в специализирана институция
.         
    Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) е приета от Министерски съвет на 1 септември 2010 г. Определени са 8 пилотни домове - в Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Търговище, Русе и „Св. Параскева” в София. Освен това от 1 януари 2011 г. е закрит първият ДМСГД, този в гр. Тетевен, който беше преструктуриран в Център за обществена подкрепа и предоставя към момента социални услуги за деца от общността и техните семейства. До края на тази година се очаква да бъде закрит ДМСГД – с. Широка Лъка, област Смолян. Закриването на ДМСГД във Варна, Добрич и Плевен ще бъде извършено до 2015 г. Така общият брой на ДМСГД, които в момента са в процес на закриване е 13 от общо 31 в страната.   
    Атанасова акцентира върху това, че предотвратяването на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции е една от най-важните дейности за изпълнение на държавната политика в областта на обществената грижа за деца, насочена към намаляване броя на децата в специализираните институции и гарантиране правото им да растат в семейна среда. В резултат на предприетите мерки за деветмесечието на 2012 г. са извършени 758 превенции на изоставяне на деца на ниво родилен дом. 
   Във връзка с превенцията на изоставяне Министерства на здравеопазванато разработи Методическo ръководство по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом. В лечебните заведения за болнична помощ с родилни отделения са въведени Правила за организация и дейности по превенция на изоставянето на деца. Медицинският персонал на родилно отделение има ангажимент да подаде сигнал към съответния отдел за закрила на детето, както и да осигури съдействие в работата на социалните работници на територията на лечебното заведение.

Сподели в: