Върни се горе

            Утре, 15 Юли, Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще посети УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив, където ще открие обновени и новосъздадени структури в двете бази на лечебното заведение.     
           Началото на събитието е от 10:00 ч. в База 1 на болницата на бул. „Васил Априлов“ №15А пред сградата, в която се помещават Клиниката по клинична токсикология, Отделението по диализно лечение и Отделението по професионални заболявания. Трите клинични звена са пребазирани и обновени с капиталова субсидия от Министерството на здравеопазването в размер на 1 млн. лева и с 400 хил. лева собствени средства на УМБАЛ „Свети Георги“.   
          По-късно министър Андреева ще посети Звеното по стволовоклетъчна трансплантация към Клиниката по клинична хематология, която се намира в База 1.    
         Посещението ще продължи в База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ – Хирургичния блок на бул. „Пещерско шосе“ №66, където ще бъдат разгледани Високотехнологичен център по образна диагностика на онкологични заболявания и Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии.       
        Високотехнологичният център по образна диагностика на онкологични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги“ е създаден благодарение на финансирането по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” на ОПРР. Проектът е на обща стойност 9 701 887, 69 лева, от които финансирането от ЕФРР е 8 115 200, 42 лв.   
         Новият Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии е създаден съвместно с Медицински университет – Пловдив след изпълнение на проект „Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен район – телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия”по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007–2013” (ОПК). Заложената инвестиция възлиза на 3 329 680,85 лв., като 50% от сумата е безвъзмездна финансова помощ. За изпълнение на съвместната дейност УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД и МУ – Пловдив сключват договор за създаване на дружество по ЗЗД, в което делът на болницата е 94%, а на висшето училище – 6%.  

Сподели в: