Върни се горе

 

„Подписването на договорите за доставката на общо 280 нови линейки е първата реална стъпка към същинското изпълнение на проекта за обновяване и модернизация на Спешната помощ у нас. Стартирането и реализацията на този проект е водещ приоритет за мен и екипа ми, тъй като чрез него ние ще подобрим достъпа на гражданите до спешна медицинска помощ и ще извършим цялостна модернизация на системата на спешната помощ.“ Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на официална церемония по подписването на договорите за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на общо 280 броя нови линейки. От тях 185 броя са конструирани и оборудвани за превоз, мониторинг и първоначално лечение на пациенти, а другите 95 са за интензивно лечение. Всички те трябва да бъдат снабдени с медицинско оборудване и медицинска апаратура.

Общата стойност на двата договора възлиза на 38 300 640, 00 лв. с ДДС. Срокът за доставка на първите оборудвани линейки и по двата договора е до 60 календарни дни. Останалите трябва да бъдат доставени в срок до 120 дни от заявката на Министерството на здравеопазването, по график за следващите 3 години. Гаранционният срок на всяка от оборудваните линейки, както и на медицинската апаратура  и оборудване, е 5 години. Това стана ясно още от думите на Кирил Ананиев.

Припомняме, че в конкурса за доставка на 400 нови линейки постъпиха общо 7 оферти по две от общо 4 позиции. След провеждане на процедура по реда на ЗОП фирмата „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД е определена за изпълнител по две от обособените позиции. За останалите две позиции, свързани с доставката на високопроходими линейки и такива 4х4, оферти не постъпиха при първоначалния етап на проведената процедура. В момента тече нов конкурс.

„За нас този договор е голяма отговорност, но мисля че сме от малкото фирми, които имат и професионалната, и организационната, и финансовата възможност да реализираме правилно тази голяма обществена поръчка. Договорът никак не е лесен, условията са изключително ангажиращи за изпълнителя, но имайки предвид огромната нужда в България от автомобили за спешна медицинска помощ, ние ще направим всичко по силите ни да доставим едни качествени продукти“, коментира изпълнителният директор на „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД Стоян Желев.

Министър Ананиев посочи, че в момента Системата за спешна медицинска помощ разполага с 651 линейки, разпределени в 28-те  ЦСМП. Част от автопарка е амортизиран, но с реализацията на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“  ще бъдат подновени повече от 2/3 от автопарка.

На официалната церемония по подписване на договорите присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която поздрави екипа на здравния министър за наваксаното закъснение при реализацията на проекта. „Вярвам, че и останалите поръчки, които предстои да бъдат обявени, както по отношение на доставката на още 120 линейки до предвидените 400, така и на останалите дейности, заложени в проекта, ще вървят гладко и ще има текущ напредък по изпълнението на целия проект“, посочи министър Аврамова. Тя подчерта, че по Оперативна програма „Региони в растеж“ към настоящия момент договореността е 83%, 475 проекта са в процес на изпълнение, а 34% от средствата по ОПРР са одобрени за заплащане.

Закупуването на медицинските превозни средства е в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 г. по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Общата стойност на Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е 163 897 815,62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132,68 лв.

Срокът за изпълнението на дейностите по реализацията на проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Сподели в: