Върни се горе

На заседание на Ръководството на Министерството на здравеопазването беше приет Проект на Национална програма за контрол на вътреболнични инфекции (ВБИ) и ограничаване разпространението на антимикробната резистентност в лечебните заведения (2009-2011 г.). Програмата има за цел да организира и утвърждава националната политика за профилактика и контрол в тази област в лечебните заведения в страната, както и да усъвършенства националната система за надзор на инфекциите. Сред приоритетите са уеднаквяване на стандартите за профилактика и контрол на ВБИ с европейските и международните стандарти и с препоръките на водещите институции в тази област.
Вътреболничните инфекции са свързани с диагностично-лечебните процедури и болничната среда и тяхното овладяване е от изключителна важност, защото те причиняват значителна заболеваемост и смъртност, засягайки средно 8,7% от всички хоспитализирани пациенти в световен мащаб. В страните от Европейския съюз годишно се наблюдават около 3 милиона ВБИ, с които са свързани около 50 хиляди смъртни случаи и щети за икономиката, на стойност 6,3 милиарда евро. 
Изграждането и успешното развитие на система за профилактика и контрол на вътреболнични инфекции представлява важен компонент за подобряване качеството на здравеопазването. В Националната програма се определят мерките за ограничаването на ВБИ от страна на органите на здравеопазването на национално, регионално и местно ниво и се определят насоките за осъществяване на бързото и точно диагностициране на ВБИ, тяхната ефективна, своевременна и прецизна лабораторна диагностика за назначаване на правилно лечение.
Резултатът от реализирането на настоящата Национална програма следва да е финансово и стуктурно устойчива и ефективна здравна система, осигуряваща качествено и безопасно медицинско обслужване.

 

Сподели в: