Върни се горе

 

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев  подписа договор за изпълнение на два проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Договорът за директно предоставяне на безвъзмездна помощ беше подписан между Министерството на здравеопазването като бенефициент и Агенцията за социално подпомагане като договарящ орган. На подписването присъстваха министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова и вицепремиера Миглена Плугчиева.

За реализацията на двата проекта чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Министерството на здравеопазването ще бъдат предоставени   24,250 млн. лв. Първият проектСпри и се прегледай” обхваща провеждане на онкологичен скрининг  на територията на цялата страна, а вторият проект – „Информирани и здрави” включва провеждане на национални здравни информационни кампании за здравословен начин на живот. Двата проекта  се финансират изцяло със средства на Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране. 

Министерството на здравеопазването е с ясното съзнание, че тепърва предстои много работа, за да стигнат тези средства до хората, които се нуждаят», заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.   Министър Желев обяви, че програмата за онкологичен скрининг ще обхване над 300 000 души в страната, като паралелно с това  ще  се провежда и активна разяснителна информационна кампания.  Той заяви, че поема ангажимента за успешното реализиране на двете програми и увери, че МЗ има вече достатъчно добър опит в усвояването на ресурси по подобни програмите като програмата за борба със СПИН и туберкулозата. Министърът на здравеопазването увери, че в реализирането на тези два проекта ще бъде включен и неправителствения сектор.

Онкологичният скрининг по ПРОЕКТА „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ  ще обхване населението в активна трудоспособна възраст, уязвими групи от населението (групи със специфичен риск за здравето, хора с увреждания, социално изключени групи и общности, уязвими етнически групи), население в отдалечени райони. В рамките на продължителността на проекта - до края на месец септември 2010 година, ще се проведат скринингови прегледи на територията на цялата страна за  рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и рак на дебелото черво при двата пола.

В рамките на проекта се предвижда създаването на скринингови центрове на територията на цялата страна, на информационно-технологична система (скринингов регистър), система за известяване, обслужваща процесите за скрининг на онкологичните заболявания, разпространение на ръководство за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания.  

Очакваните резултати от проекта са увеличаване на относителния дял на ранно диагностицираните случаи на заболели от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола, повишаване на познанията на населението за идентифициране на рисковите фактори за поява на рак, повишаване на капацитета на изпълнителите на здравни услуги за прилагане на превантивна политика и ранно диагностициране на онкологични заболявания. Проектът се финансира изцяло със средства на Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие в размер на 19 558 281,73 лв.

ПРОЕКТЪТ “ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ”  цели   подобряването на трудоспособността и  повишаването продължителността на активния трудов живот на населението чрез по-високо ниво на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот.

В рамките на проекта на територията на цялата страна ще се организират и проведат шест информационни здравни кампании относно намаляване консумацията на готварска сол, употреба на психотропни вещества сред младите хора, намаляване на тютюнопушене, производствения битовия и транспортен травматизъм. Дейностите по изпълнението на информационните здравни кампании ще се провеждат съвместно с неправителствени организации от сектора и ще бъдат насочени към населението в активна трудоспособна възраст, млади хора (на възраст между 15 и 24 години), уязвими групи населението (групи със специфичен риск за здравето, хора с увреждания, социално изключени групи и общности, уязвими етнически групи), население в отдалечени райони.

Проектът е с продължителност до края на месец септември 2010 година  и се финансира със средства на Европейския социален фонд в размер на 4 692 754, 30 лв.

Очаква се в резултнат на изпълнението на проекта да се постегне по-голямо участие на пазара на труда, продължителна работоспособност и оптимизиране на социалните и здравните разходи.

 


 

 

Сподели в: