Върни се горе

На 12 май Министерството на здравеопазването подаде проектното предложение за мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна, като конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, с общ бюджет над 163 млн. лв.

Проектът е т. нар. „голям проект“ по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейската комисия и е единствен по рода си в системата на здравеопазването, поради комплексния характер, сложността на интервенциите и големия териториален обхват за изпълнение на планираните дейности.

Подготовката на проектното предложение стартира през 2016 г. от Министерството на здравеопазването и външен консултант – Обединение „Регионална здравна инфраструктура“, избран по реда на ЗОП. В процеса на подготовката на проектното предложение участва и консултантски екип от JASPERS към Европейската комисия.

Основната цел на проекта е да се подобри достъпът на пациентите до качествена и навременна медицинска помощ при спешни състояния на територията на цялата страна. По проекта ще се модернизират, в съответствие с медицински стандарт „Спешна медицина“, всички 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната: спешните отделения, разкрити в  34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 176 филиала и изнесени екипи. В изпълнение на проекта ще се обнови сградният фонд и ще се извършат строително-монтажни и строително-ремонтни дейности във всички обекти. Ще се доставят 400 санитарни автомобили, оборудвани с необходимото медицинско оборудване, както и модерни медицинска апаратура и технологично обзавеждане за обектите, включени в проекта. По този начин ще се гарантира оказването на качествена и навременна медицинска помощ при спешни състояния на територията на цялата страна.

Сподели в: