Върни се горе

Подобряването на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специална насоченост към ромите, както и изпълнението на дейности по проекти, финансирани по Програма ФАР беше основната тема на проведената пресконференция в Министерството на здравеопазването. В нея участваха Наталия Ефремова - директор на дирекция „Управление на проекти и програми”, д-р Светлана Спасова - директор на дирекция „Национална здравна политика” и д-р Георги Узунов - началник отдел „Международни, междусекторни и регионални здравни политики” в дирекция „Национална здравна политика”.

Министерството на здравеопазването изпълнява коректно поетите ангажименти към международни и национални институции, заяви д-р Светлана Спасова. При определяне на дейностите, регионите, обемите и сроковете на изпълнение на здравните и медицински дейности, то се основава както на изискванията на договорите и закона, така и на принципите за здравна и медицинска целесъобразност, финансовите възможности на бюджета и финансовата дисциплина. Подчертано беше, че основен принцип при осъществяване на дейностите е спазването на равнопоставеност между различни етнически групи. От 2006 г. Министерството на здравеопазването изпълнява приетата от Министерски съвет „Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.    Проектите  по програма ФАР - “Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите” са част от изпълнението на тази стратегия, като техни бенефициенти са Министерския Съвет и Министерството на здравеопазването. Заявено беше, че изпълнението на дейностите по проекта е от важно значение за МЗ, тъй като касае подобряване здравното състояние на една голяма група от населението на страната – лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. 

            На пресконференцията бяха изнесени данни, че за периода 2006 – 2009 г. по проекти за осигуряване на медицински дейности (профилактични прегледи с мобилни структури) на Министерството на здравеопазването са прехвърлени за управление 23 транспортни средства с монтирано медицинско оборудване. То включва 5 мобилни кабинета за общи профилактични прегледи, 2 дигитални флуорографа, 4 специализирани кабинета за прегледи на деца, 4 кабинета за акушеро гинекологични прегледи,  3 кабинета за общи ехографски прегледи, 3 подвижни клинични лаборатории и 2 дигитални мамографа за ранно откриване на рак на гърдата. Задачата на мобилните структири е да извършват профилактични прегледи в определени целеви региони.  Изцяло от бюджета на Министерството на здравеопазването се финансират прегледите, заплатите на работещите медицински екипи и на административните екипи, регистрацията, логистиката и всички дейности по осигуряване придвижването на мобилните кабинети и тяхната поддръжка, подчертаха представителите на МЗ.  Цялостната организация  по осигуряване на лекарските  екипи и застраховките,  провеждането на прегледите на населението и контролът по изпълнението се осъществява от Министерството на здравеопазването и неговите регионални структури –  РЦЗ И РИОКОЗ.
Директорът на дирекция «Национална здравна политика» д-р Спасова информира, че в изпълнение на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства  са извършени общопрофилактични и гинекологични прегледи, прегледи на деца, флурографски прегледи, ехографии по индикации, както и редица лабораторни и биохимични изследвания. Предстои провеждане на мамографски прегледи за ранна диагностика на рака на гърдата.  През 2006 г. за финансовото обезпечаване на общопрофилактични прегледи с мобилни структури  са разходвани над 18 000 лв. През 2007 г. са изплатени около 300 000 лв. за извършени над 40 000 прегледа, а за 2008 г. - над 470 000 лв. за извършването на над 30 000 прегледа. За 2009 г. за финансирането на прегледите са заложени 750 000 лв. До този момент са одобрени около над 540 000 лв., от които на първия етап вече са осигурени средства на стойност около 70 000 лв.

            Директорът на дирекция «Управление на проекти и програми» в МЗ Наталия Ефремова изтъкна, че в изпълнение на Здравната стратегия,  за периода 2006 – 2009 г. са извършени над 80 000 прегледа на български граждани.  Тя  уточни, че до края на юни 2009 г. са осигурени още 1200 прегледа.  „Важно е да се знае, че проектът „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специална насоченост към ромите” приключва след месец, но дейността по него ще продължи и след това”, заяви г-жа Ефремова.  Като един от  компонентите  по Програма ФАР в сектор „Здравеопазване”,  по проекта са доставени 6 подвижни кабинета – 3 лаборатории  и  3 ехографа на обща стойност 1,9 млн. лв.  В срок е разработена  програма за провеждане на скринингови прегледи за социално-значими заболявания.   Предвидени са извършване на профилактични прегледи в определени, предварително избрани области в страната. За 4 седмици през 2009 г. са извършени 4197 прегледа, за които МЗ е осигурило 70 хил. лв.   Що се отнася до избора на доставчиците на техниката, на пресконференцията  беше подчертано, че МЗ не е страна по договора и не участва по никакъв начин в тази фаза на проекта.

Приключването на един отделен компонент от проектите не означава спиране на изпълнението на дейностите на Здравната стратегия и финансирането на профилактични прегледи ще продължи, заявиха представителите на МЗ.  Тези дейности са част от ангажиментите по осигуряване на достъп до профилактични и медицински грижи на здравно неосигурените граждани в неравностойно положение.  Съгласно Закона за здравето   обслужването на нездравно неосигурените лица, вкл. и от ромски произход, се финансира чрез средствата на републиканския бюджет и включва достъпа до спешна медицинска помощ, лечението със скъпоструващи лекарствени продукти, осигурявани от МЗ, престоя в лечебни заведения за болнична помощ,акушеро-гинеклогичната помощ и неонаталния скрининг, безплатните  имунизации на децата в кабинетите на РИОКОЗ и др.

Сподели в: