Върни се горе

 

Доставките са извършени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“

 

На служителите на първа линия в борбата с COVID-19 в лечебните заведения за болнична помощ, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали, както и в Националния център по заразни и паразитни болести, бяха осигурени 150 хил. чифта калцуни, тип ботуши; 100 хил. еднократни защитни гащеризони; 100 хил. предпазни очила и 50 хил. маски N95.

Доставените лични предпазни средства са осигурени по линия на Международно споразумение за продажба между Министерството на здравеопазването и USHAŞ Uluslararasi Saģlik Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ International Health Services Inc.), Република Турция, сключено в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“.

Проектът е с бюджет 40 439 291, 10 лв. и е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, приоритетна Ос „Регионална здравна инфраструктура“, с краен срок за изпълнение до 8 април 2021 г.

В изпълнение на проекта предстоят доставки на медицински апарати за инвазивна дихателна вентилация, лични предпазни средства (защитно оборудване, облекло, маски и др.) и диагностикуми за повишаване капацитета на лечебните заведения за болнична помощ за лечение на болни с COVID-19.

Реализацията на проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“ ще осигури увеличение на капацитета, възможностите и нивото на предлаганите медицински услуги в борбата с COVID-19. Ще бъдат повишени и възможностите за ранна, точна и достоверна диагностика, което ще минимизира риска от усложнения и смърт на пациенти и ще осигури високо ниво на предоставяните медицински услуги и лична защита на медицинския и немедицинския персонал в здравните структури.

Сподели в: