Върни се горе

Министерство на здравеопазването получи одобрение за финансиране на Проект за продължаващо обучение на лекари чрез ефективни технологии (ПОЛЕТ). Проектът се финансира от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

Общата стойност на проекта е 9 999 977, 33 лева.  Той е с продължителност 3 години и девет месеца и се предвижда да започне през есента на 2010 година. Предстои подписване на договор за изпълнение.

 

Целта на проекта ПОЛЕТ е подобряване ефективността на здравната система чрез инвестиция в знания и въвеждане на иновации в продължаващото медицинско обучение. Предвижда се подобряване знанията на лекарите чрез предоставяне на специализирана информация  относно профилактиката, диагностиката и лечението на социално-значими заболявания в областта на кардиологията, неврологията, ендокринологията, пулмологията, диететиката, съвременната терапия, медицинската етика и право. Проект ПОЛЕТ ще изпълни мерки, насочени към повишаване професионалния капацитет и въвеждане на добри клинични практики в сферата на профилактиката, диагностиката и лечението на социално-значимите заболявания. В рамките на проекта се предвижда изграждане на електронно базирана платформа за информация и дистанционно обучение, изготвяне и разпространение на специализирана информация, провеждане на специализирани училища, провеждане на интердисциплинарни конференции, както и обмяна на опит с водещи специалисти от ЕС и провеждане международна конференция по профилактика и рехабилитация на социално значимите заболявания. Множеството специфични дейности ще бъдат изпълнявани съвместно с научните медицински дружества, университетите и съсловните организации. Изпълнителите на всички дейности ще се избират при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и правилата за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ, когато се финансират със средства от ЕС.

            Проектът ПОЛЕТ е насочен към всички лекари и цели разпространяване на информация, касаеща актуални общоприети концепции в областта на медицината. Проектът ще подкрепи усилията за подобряване надграждащото непрекъснато медицинско обучение на общопрактикуващите лекари  и лекарите-специалисти в България.

Сподели в: