Върни се горе

 

Министерство на здравеопазването сключи три договора за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на 10 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – в градовете Велико Търново, Враца, Кърджали, Плевен, София - 2 бр. и Хасково, както и за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи – в градовете Русе и София - 2 бр.

В тях ще бъдат настанени деца от подлежащите на закриване ДМСГД. Това са деца с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи, за които не може да бъде осигурена семейна среда, а също така и за деца от вече съществуващите резидентни услуги и от общността, които са с високорисково поведение.

Центровете ще предоставят консултативна, терапевтична помощ и подкрепа за децата. Всеки център ще осигури възможност за отглеждането на от 6 до 8 деца, като в стая ще бъдат настанявани максимум по 2 деца, като обзавеждането и оборудването ще бъдат съобразени с потребностите и здравословното състояние на децата. Осигуряваните грижи ще бъдат близки до тези в семейната среда.

Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания” се финансира по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с общ  бюджет  7 000 000 лв.

В изпълнение на проекта на децата с увреждания от домовете за медико-социални грижи за деца и от общността ще бъдат осигурени социално включване и равен достъп до услуги, съгласно Картата на резидентните услуги към Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

 

Сподели в: