Върни се горе

          На 26 ноември в хотел „Принцес” София се проведе Национална среща за представяне на добри практики в контрола на туберкулозата и мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) при работа сред уязвимите групи. По време на срещата стана ясно, че заболеваемостта в страната е намаляла от 37.1 на 100 000 през 2007 г. до 26.6 на 100 000 население през 2012 г. През 2012 г. са регистрирани 2 280 болни с туберкулоза – със 127 по-малко в сравнение с 2011 г., когато болните от туберкулоза са били 2 407.  По данни на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България с успешен изход от лечението са над 85% от новите пациенти с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне. 

        Добрите резултати се дължат на изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012-2015 г. и на Програмите за туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения, медицинските специалисти от системата на Министерство на правосъдието и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи: лица лишени от свобода, ромска общност, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост, деца на улицата, младежи в риск, бежанци и търсещи убежище, мигранти, лица, живеещи с ХИВ/СПИН. За последните четири години по Програмите по туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд, общо 86 436 лица от рисковите групи са оценени за риска от туберкулоза. Ефективното изпълнение на дейностите сред групите в риск, засегнати от туберкулоза, допринася съществено за идентифицирането на болните от туберкулоза, тяхното успешно лечение и намаляването на бремето на туберкулозата в България.

        Отчитайки здравната, социалната и икономическа значимост на туберкулозата, Министерство на здравеопазването провежда единна и последователна политика за превенция и контрол на заболяването. За контрола на туберкулозата на регионално равнище отговарят 29 областни лечебни заведения (16 специализирани болници за активно лечение на белодробни болести; 12 областни многопрофилни болници за активно лечение и един медицински център по пневмо-фтизиатрични заболявания).
 
       В периода на изпълнение на Програмата, финансирана от Глобалния фонд в 29-те регионални лечебни заведения за диагностика и контрол на туберкулоза се установи една добра практика – провеждане на Национални кампании седмици на „Отворените врати” четири пъти в годината. През този период се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи. Данните показват, че по време на проведените през 2009, 2010, 2011 и 2012 г. дни на „Отворените врати” са скринирани общо 41 175 лица. Открити са общо 692 лица с туберкулоза и 2 199 лица с латентна туберкулозна инфекция. Всички те са своевременно насочени за лечение и профилактика.

       Усилията на Министерство на здравеопазването са насочени към намаляване на заболеваемостта до 25 на 100 000 население през 2015 г. Приоритетът е заложен в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България (2012-2015), приета от Министерски съвет.

      И през следващите години дейностите по контрола на туберкулозата ще продължат, като вниманието ще бъде насочено към областите с по-висока заболеваемост от средната за страната – Видин, Враца, Монтана, София-област, Ловеч, Габрово, Кюстендил и Ямбол. 
 
                                                          

Сподели в: