Върни се горе

Министерството на здравеопазването взе решение да заплати 274 460 лв. за таксата за теоретично и практическо обучение на 221 специализанта по Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология, считано от 1 юни 2015 г. до завършване на обучението.

Това обеща министърът на здравеопазването Петър Москов на среща на младите лекари на 20 май тази година с цел да се създадат стимули за тези специализанти да завършат своето обучение по посочените специалности с очертаващ се недостиг на специалисти, с което ще се гарантира по-пълно задоволяване на потребностите на населението.

Решението е мотивирано с изводите от ежегодния анализ на министерството на броя и възрастовата структура на специалистите в страната, упражняващи придобитата специалност, на броя на специализантите към момента по съответната специалност и на установените потребности в страната от специалисти, въз основа на което министърът на здравеопазването утвърждава местата за специализанти, финансирани от държавата. Анализът установи, че при посочените по-горе специалности се наблюдават неблагоприятни тенденции – като цяло при тях се очертава траен недостиг на специалисти, в случай че не се предприемат мерки за стимулиране обучението по тези специалности. Отчита се недостатъчен брой специализанти съпоставен с потребностите от специалисти по същата специалност. Повечето от тях се очертават като неатрактивни поради малкия брой лекари, избрали да специализират по тях; при някои се проявява тенденция за по-изразено застаряване на специалистите в страната. Тези специалности обаче са от изключително важно значение за оптималното функциониране на здравната система.

Сподели в: