Върни се горе

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-1.002-0007 от 21.03.2017 г., проект “Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“,  финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г., Министерство на здравеопазването обяви открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за разработване на  информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща пет обособени позиции.

Проектът е част от концепцията за изграждане на електронното управление в България, заложен в Стратегията за електронно управление в Република България за периода 2014-2020г. Основна цел на проекта е изграждането на Национална здравна информационна система (НЗИС). Това ще доведе до значително подобряване на качеството и ефективността на процеса на здравеопазване, посредством използване на нови здравни технологии в областта на електронното и мобилно здравеопазване.

Обществената поръчка включва следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 "Избор на изпълнител на Дейност 5 - Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС"

Общият срок за изпълнение на дейностите, включени в обхвата  на позицията, е до 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от един месец преди крайния срок на ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007.

Обособена позиция № 2 "Избор на изпълнител на Дейност 6 - Разработване на подсистема за електронни административни услуги"

Общият срок за изпълнение на дейностите, включени в обхвата  на позицията, е до 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от един месец преди крайния срок на ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007.

Обособена позиция № 3 "Избор на изпълнител на Дейност 8 - Изграждане на здравно- информационен портал"

Общият срок за изпълнение на дейностите, включени в обхвата  на позицията, е до 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от един месец преди крайния срок на ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007.

Обособена позиция № 4 "Избор на изпълнител на Дейност 9 - Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие/ Електронен здравен запис"

Общият срок за изпълнение на дейностите, включени в обхвата  на позицията, е до 9 (девет) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от един месец преди крайния срок на ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007.

Обособена позиция № 5. "Избор на изпълнител на Дейност 10 - Изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление"

Общият срок за изпълнение на дейностите, включени в обхвата  на позицията, е до 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от един месец преди крайния срок на ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007.

Прогнозната стойност на обществената поръчка за всички обособени позиции възлиза на 4 125 000,01 лв. (четири милиона сто двадесет и пет хиляди лева и една стотинка) без включен ДДС.

Крайният срок за подаване на офертите е до 17:30 часа на 01.10.2018 г.

Постъпилите предложения ще бъдат отворени на публично заседание  на 02.10.2018 г. от 14:00 часа.

Сподели в: