Върни се горе

    Във връзка с изразени днес становища относно недостатъчно активната позиция на МЗ за бързото разрешаване на въпроса за осигуряване на болнична помощ в гр. Девин, както и за провежданата политика по отношение на общинското здравеопазване МЗ информира за следното:    
    І. Министерството на здравеопазването е активно ангажирано за намиране на бързо решение на проблема с общинската болница в гр. Девин. Фактите посочват, че МЗ нееднократно се е обръщало в писмен вид към общинското ръководство за съдействие с цел възможно най-бързо създаване на правни условия за възстановяване дейността на болничното заведение посредством учредяване в гр. Девин на дъщерно дружество на МБАЛ-Смолян.  
   С писмо от 20.11.2012 министър Атанасова се обръща към кмета на града и общинското ръководство с молба да представят необходимите документи за собственост, скици на имота, удостоверения от службата по вписвания. 
    С второ писмо от 6.12.2012 г. до председателя на Общинския съвет-гр.Девин здравният министър го информира за получените становища от ръководствата от три лечебни заведения, които със свое решение по-рано общината е предпочела да разкрият филиали в Девин - УМБАЛ „Св.Георги –Пловдив, ВМА и Правителствена болница. 
    В друго писмо от 21.12.2012 г. до кмета на гр. Девин, здравният министър отново се обръща към общината да представи документи за собствеността върху сградата на лечебното заведение, за липса на тежести върху имота, данъчна оценка. 
   В поредно писмо от 30 януари 2013 г. до кмета на гр. Девин и председателя на Общинския съвет министър Атанасова обръща внимание за несъответствия и непълноти в предоставените от тях документи, поискани в предходната кореспонденция. Представените документи са копия, а не оригинални екземпляри на заверени копия, не е приложен документ за собственост върху сградата, върху която ще бъде учредено правото на ползване съгласно взетите решения от ОбС Девин. Обръща се внимание също, че не е представено удостоверение за липса на вписвания за тежести върху имота, не е представена изисканата скица за целия имот по кадастралната карта на гр. Девин-УПИ 1, кв. 68. Посочено е също така, че предвид учредяването на право на собственост върху имот, не е представено доказателство за липса на непогасени държавни и общински вземания, не е посочена и информация за сключени договори за наем на помещения в сградата. В заключение в писмото се отправя молба в най-кратък срок тези липсващи документи да бъдат представени в МЗ.
    Областният управител на Смолян е информиран през цялото време за хода на кореспонденцията с община Девин. В писмо до него от 4.02.2013 г. министър Атанасова го уведомява че изискваните многократно необходими документи от Общинския съвет са в непълен обем и обхват, което е пречка за вземане на законосъобразни решения относно осигуряване на болнична помощ на населението на общините Девин, Доспат и Борино.    

    ІІ. Министерство на здравеопазването провежда последователно политика за осигуряване достъп до болнична помощ на населението. В това отношение няма различия в зависимост от собствеността на лечебните заведения-държавни и общински по отношение на заплащането на дейности, гарантирани от държавата. 
   С Методиката за субсидиране на лечебни заведения МЗ определя критериите и редът за субсидиране както на държавни, така и на общински лечебни заведения за болнична помощ за дейности,   финансирани от държавния бюджет. За първи път през 2013 г. държавата е предвидила в методиката да заплаща субсидия на общинските болници, които нямат разкрити спешни отделения, но оказват консултативна помощ на филиалите за СМП, при обслужване на спешни пациенти. По тази методика държавата продължава да заплаща на общинските болници дейността на спешните им отделения, ако те разполагат с такива.            
   През тази година за първи път с промени в Наредба 40 беше дадена възможността общопрактикуващите лекари да могат да сключват договори и с общинските болници при оказване на неотложна медицинска помощ на техни пациенти. Досега тези лекари можеха да сключват договори само с лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ. Това е допълнителен финансов ресурс за общинските болници и е в техен интерес, както и в интерес на общопрактикуващите лекари и на пациентите. 
   По отношение на бъдещето на болницата в Девин, МЗ отдавна предложи като единствен възможен вариант там да бъде разкрит филиал на областната многопрофилна болница в Смолян, отстоящ на 40 километра.          
    Необходимо е да се посочи, че там където има добро желание и активност от страна на местната власт, са намерени подходящи форми за осигуряване на болнична медицинска помощ. Така например
с активното съдействие на местните власти в гр.Оряхово, отстоящ на 100 км. от областния център Враца, и в гр.Котел, отстоящ на 70 км. от областния град Сливен, са разкрити болнични филиали с изнесена дейност на съответните областни болници. Друга възможност за общинските болници е преобразуването им в медицински центрове с до 10 легла и 48- часов престой. В пет общински центъра вече се реализират подобни проекти и общинските болници се преобразуват в медицински центрове. Това стана след като всяка от петте общини  кандидатства и спечели проект на стойност  1 милион лв.    
    Необходимо е да се има предвид, че МЗ не разкрива и не закрива болници. Разкриването и закриването на общински болници става единствено и само с решение на общинските ръководства. Болницата в гр.Девин дори притежава разрешително за дейност и то не й е отнето, въпреки че сама е преустановила дейността си поради напускане на персонала. Това е причината лечебното заведение да не може да покрие съществуващите медицински стандарти, които гарантират качество на медицинската дейност. В същото време в сила са и изисквания за покриване на нива на компетентност на отделенията в болниците. Най-ниски са нивата за компетентност в общинските болници. Там трябва да има поне минимален брой специалисти и определена апаратура за да може да се осигурява безопасност и качество на медицинската услуга. Всичко това е продиктувано от стремежа да не се поставя на риск здравето на пациента. В този смисъл нямат никакво основания исканията за още по-голямо снижение на изискванията към общинските болници. 

Сподели в: