Върни се горе

 

 

 

На 13 октомври 2015 г. от 14.00 ч., в зала № 4 на Министерство на здравеопазването, ще се проведе заключителна пресконференция за изпълнението на проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще” с партньорското участие на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на стойност 1 071 158,92 лв.

На пресконференцията ще се представят постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Общата цел на проекта е изпълнена и осем Домове за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години в общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София и Търговище са преструктурирани в нови интегрирани здравно-социални услуги.

ДСМГД бяха закрити през месец октомври 2015 г. и на тяхно място заработиха новите услуги, за които е изградена необходимата инфраструктура и е осигурен професионално обучен персонал. Изпълнявайки основните дейности по проекта, Министерство на здравеопазването създаде пилотен модел за преструктуриране на ДМСГД, което е част от реализирането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

На пресконференцията ще присъстват представители на Министерство на здравеопазването, на партньорските организации Държавна агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, на МТСП, директорите на 8-те пилотни домове, представители на НПО „Надежда и домове за децата“, представители на УНИЦЕФ България.

 

 

Сподели в: