Върни се горе

При посещението си в лечебното заведение министър Москов и зам.-министър Шарков се запознаха с напредъка по проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, Монтана“.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като общата му стойност е 7 671 479, 56 лв.; безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развити: 6 449 644, 48 лв. и национално съфинансиране в размер на 1 221 815, 08 лв.

До момента по проекта са доставени и въведени в експлоатация следните машини и съоръжения:

Централна стерилизационна система, включваща: Парно-вакуумен стерилизатор – 2 бр.; Плазмен стерилизатор; Автоматична миялна, дезинфекционна и изсушаваща машина – 2 бр.; Система за цялостна обработка и съхранение на гъвкави ендоскопи; Ротационна машина за опаковане на инструменти – 2 бр.; Система за водоподготовка с обратна осмоза; Роботизирана ултразвукова вана с два басейна; Информационна компютърна система за контрол и управление потока на инструментите;Транспортни тролеи за стерилни материали – 2 бр.; Друг инвентар - маси, контейнери; Автоматичен дизелов агрегат за осигуряване на аварийно електрическо захранване.

Асансьорни съоръжения – 2 бр. – за осигуряване достъп на хора с увреждания;

Медицинска апаратура, която е закупена, доставена и въведена в експлоатация в изпълнение на проекта: Система за магнитно-резонансна томография – 1, 5 Т; 16-срезов многодетекторен компютърен томограф;Стационарен дигитален рентгенов апарат за графични изследвания;Стационарен дигитален графично-скопичен рентгенов апарат; PACS система;Дигитална ехографска система; Дигитална мамографска система;Ендоскопска апаратура (видеоколоноскопи, видеогастроскопи); Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, Монтана“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.


Проект BG161PO001/1.1-08/2010/004 "Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ"Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана" се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: