Върни се горе

Днес, 3 април, в присъствието на премиера г-н Бойко Борисов, министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, министърът на регионалното развитие и благоустройство г-жа Лиляна Павлова и министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев прерязаха лентата на новоизградения „Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна“.

Мисля, че с това, което направихме и правим днес – с цялата стратегия на здравеопазването, ще решим до голяма степен поне това, което може да се направи при такива тежки заболявания, каквито са онкологичните.

Бойко Борисов

С новооткрития център е завършен цялостният кръг за лечение на онкозаболяванията във Варна, каза министър Москов и допълни: До края на годината осигуряваме за Центъра трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия.

По време на откриването министър Павлова отбеляза, че изпълнението на проекта в УМБАЛ „Св. Марина“ върви по план, както и че Правителството ще подкрепи реформата на министър Москов за спешната помощ, като за целта ще бъде отделен ресурс от 160 млн. лв.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът в УМБАЛ Варна е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта е 18 759 215, 31 лв., от които: Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – 15 766 904, 10 лв. и национално съфинансиране в размер на 2 992 311, 21 лв.


Този документ е създаден в рамките BG161PO001/1.1-08/2010/009 Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

Сподели в: