Върни се горе

Утре, 15 юли, Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще посети УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив, където ще открие обновени и новосъздадени структури в двете бази на лечебното заведение.

Началото на събитието е от 10:00 ч. в База 1 на болницата на бул. „Васил Априлов“ №15А пред сградата, в която се помещават Клиниката по клинична токсикология, Отделението по диализно лечение и Отделението по професионални заболявания.

По-късно министър Андреева ще посети Звеното по стволовоклетъчна трансплантация към Клиниката по клинична хематология, която се намира в База 1. 

Посещението ще продължи в База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ – Хирургичния блок на бул. „Пещерско шосе“ №66, където ще бъдат разгледани Високотехнологичен център по образна диагностика на онкологични заболявания и Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии.

Високотехнологичният център по образна диагностика на онкологични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

ПроектBG161РО001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 9 701 887,69 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 8 115 200, 42 лв.

От извършените дейностите и въведената в експлоатация апаратурата по проекта могат да се възползват пациентите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив – около 75 000 души, населението на област Пловдив – около 720 000 души, както и населението на Южен централен регион - около 1500 000 души.


Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/006 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна”, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: