Върни се горе

НА 787 УЧИЛИЩА СА ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

  Водещо място при децата от 10 месечна възраст до 7 години са хроничните заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации, които са регистрирани при 14,3 на хиляда.  При учениците основен здравен проблем е затлъстяването и то обхваща 18,4 на хиляда. Това беше съобщено на пресконференция в МЗ, посветена на здравословно състояние на децата и учениците през 2009 година и готовността на учебните заведения за новата учебна година.

Д-р Маша Гавраилова от отдел „Опазване на общественото здраве” на МЗ посочи, че на второ място в структурата на моментната болестност при децата е пневмонията – 10,1 ‰, а при учениците са болестите на окото – смущение в зрението, нарушения на рефракцията и акомодацията, слепота и намалено зрение, които са регистрирани при 14,6 ‰. На трето място и при двете възрастови групи е астмата, която е диагностицирана при 9,5 на 1 000 прегледани деца и при учениците - 7,4 ‰.

Анализът е изготвен на база резултати от профилактичните прегледи, извършени от личните лекари в периода септември – декември 2009 г. Тези  прегледи са обхванали 90,9 % от децата, посещаващи детски заведения и 82,5 % от учениците. Медицинските специалисти от здравните кабинети в детските заведения и училищата са предоставили информацията в съответната РИОКОЗ като данните са обобщени за всяка област и за цялата страна. Структурата на моментната болестност е определена на базата на честотата на случаите на 1 000 прегледани деца и ученици. За 2009 г. с отклонение в здравословното състояние са 99 от 1 000 прегледани деца и 89 от 1 000 прегледани ученици.

 Наличните данни за регистрираните заболявания при профилактичните прегледи дават възможност да се анализира здравословното състояние на учениците от първите, седмите и десетите класове. На 87,3%. от първокласниците са проведени профилактични прегледи. С отклонения в здравословното състояние са 121 на 1 000 прегледани - 28 на хиляда са със затлъстяване и 16,3 на хиляда с болести на окото. На трето място са първокласниците с бронхиална астма - 12‰.

Годишните прегледи са обхванали 80,7% от седмокласниците в страната.  При 146 от 1000 прегледани са регистрирани отклонения в здравословното състояние. При 34,8 на хиляда от прегледаните учениците е регистрирано затлъстяване, следвани от болестите на окото – 26,5 на хиляда.

При десетокласниците са проведени профилактични прегледи на 77,2%. Със здравословен проблем са 117 от 1000 прегледани. И при тази възрастова група затлъстяването и болестите на окото са най-честите проблеми – регистрирани при 24,7 ‰ и съответно болести на окото при 20,3 ‰.

В края на учебната година на 787 учебни заведения са издадени предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания.  Към 07.09.2010 г. 747 учебни заведения са проверени за изпълнението на дадените предписания. Това показват резултатите от извършената проверка в цялата страна за готовността на учебните заведения за новата учебна година, изнесени от д-р Тенчо Тенев-главен държавен здравен инспектор. Съгласно обобщените данни от всички РИОКОЗ учебните заведения, подлежащи на държавен здравен контрол към този момент са 2 809, от които 2 687 са държавни и общински училища а 122 са частни. От 787 училища, получили предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания, 524 са ги изпълнили, а в 149 се очаква ремонтите да приключат до 15 септември 2010 г.

 114 са училищата, в които няма да бъдат изпълнени всички предписани мерки до започване на новата учебна година, разясни д-р Тенев. За сравнение той посочи, че през миналата година те са били над 160. РИОКОЗ в Бургас, Разград, Столична, София област, Ловеч, Монтана и Стара Загора са съставили актове на 10 директори на училища за неспазени срокове по изпълнение на предписания и неподадени заявления за удължаване на сроковете им.В областите Видин, Враца, Ловеч, Перник, Силистра, София област, Шумен и Търговище всички учебни заведения ще посрещнат новата учебна година при отговаряща на нормативните изисквания материална база.

Най-много училища, в които учебната година ще започне при продължаващи ремонтни дейности, има в Пазарджишка област – 29, София град – 21, Кърджали – 10, Русе – 8, Смолян – 7, Стара Загора – 6, Плевен – 5, Бургас, Велико Търново, Добрич и Пловдив – по 4.

Временно са спрени от експлоатация със заповед съблекални, санитарни възли на физкултурни салони и актова зала на 55 СОУ в район Студентски на Столична община.

Във връзка с предстоящи проверки Главният държавен здравен инспектор информира, че от 9 август до 17 септември 2010 г. РИОКОЗ ще инспектира  спазването разпоредбите на Наредба № 26 от 18.11.2008 г. относно изискванията към устройството и дейността на детските кухни, както и на здравните изисквания към тях. Резултатите ще бъдат представени към края на месец септември. До 20 септември се очакват и резултатите от проверка в детските градини, ясли и кухни-майки, която се провежда съвместно с органите на държавния ветеринарен контрол по отношение постъпващите суровини и храни от животински и неживотински произход. Обект на проверката са документите за произход, етикетирането на храните, срока на трайност, условията на съхранението им. През месец октомври е планирана и проверка от РИОКОЗ на ученическите столове по спазване изискванията на Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците.

Сподели в: