Върни се горе

Работата по провеждане на обществената поръчка за доставка на пандемична ваксина и антивирусни препарати ще се ускори. Това стана ясно днес по време на редовното заседание на Националния пандемичен комитет. То беше ръководено от министър Божидар Нанев.

Необходимите средства за закупуване на ваксина и антивирусни препарати от 12 000 000 лв. ще бъдат осигурени от републиканския бюджет. Държавата ще купи до180 000 ваксини срещу новия грипен вирус А(H1N1). С тях ще могат да се имунизират 10% от рисковите групи. До момента лечебните заведения в страната са получили 127 000 дози антивирусни препарати тамифлу и реленца. Националният пандемичен комитет предложи и промяна в разработената клинична пътека за грип. Идеята е да се осигури по-широк достъп на пациентите до лечение в различен тип отделения и да отпадне необходимостта от задължително вирусологично изследване.

Към момента данните показват постепенно завишаване на заболеваемостта от грип в страната. В някои региони са достигнати предепидемични стойности. Навсякъде в страната са изпратени алгоритми за поведение на ОПЛ, Спешна помощ, ДКЦ и болници. В тях детайлно са описани възможностите за диагностика и лечение на случаите на грип. Всички РИОКОЗ също разполагат с указания за действия.

 

Министерство на здравеопазването припомня:

 

  1. Вирусът на новия грип А(H1N1)2009 не се различава от останалите грипни вируси.
  2. Вирусът е широко разпространен в целия свят, включително и у нас. Заболяването, което той предизвиква протича по типичния за грипа начин
  3. В повечето случаи заболяването протича леко и без опасност за живота на хората
  4. МЗ е осигурило антивирусни препарати, които се отпускат по преценка на специалист в болничните заведения
  5. При наличие на симптоми на грип всеки човек трябва да посети личния си лекар и да не ходи болен на работа или училище
  6. За предпазване от заразяване с нов или сезонен грип, най-важно е да се спазва добра лична хигиена и да се избягват контакти с болни хора

  

MEDICAL ESTABLISHMENTS HAVE R
ECEIVED 127 000 ANTI-VIRAL MEDICATION DOSES

 

The Conducting work regarding tendering procedure for the supply of anti-viral medicines and pandemic vaccine will speed up. This was emerged today during the regular meeting of the National Pandemic Committee, governed by Minister Bozhidar Nanev.  

The necessary funds to purchase anti-viral medicines and vaccine in value of 12 000 000 leva will be provided by the state budget. The State will  buy up to 180 000 vaccines for the pandemic influenza A (H1N1). Thanks to this vaccines will be immunized 10 percent of the risk groups. So far, the medical establishments in the country have received 127 000 doses of the Tamiflu anti-viral medicines and Relenza.

 

The National Pandemic Committee proposed and changes regarding the clinical pathway, developed for influenza. The idea is to be provided a wider access for patients to treatment in different types of sections and to be removed the need for mandatory virological testing.

 

Currently our data show a gradual increase of the sick rate of this type of flu in the country. In some regions of the country have been estimated have reached pre-epidemical values. Everywhere in the country have been sent behavior of the algorithms for GP’s, Emergency, Medical Centers and hospitals. In this algorithms are described in detail the possibilities for diagnosis and treatment in the cases of influenza. All Regional Inspectorates for Protection and Control of Public Health also are provided with instructions for action.

 

The Ministry of Health reminds:

 

- The new influenza virus A (H1N1) 2009 shall not be distinguished from other influenza viruses.

- The virus is widespread all over the world, including Bulgaria. - The disease, which this virus causes occur in a typical flu way

- In most cases the course of the disease is taking easily and without danger to human life

- The Ministry of Health has secured anti-viral medicines, which are granted at the discretion of specialist in the medical establishments

- In the presence of symptoms of flu every person should visit his doctor and do not go sick to work or at school  

- To prevent infection by new or seasonal flu the most important thing is to observe good personal hygiene and avoid contact with sick people

 

Сподели в: