Върни се горе

I. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЗ ОТ ГРУПА I, ПОДГРУПА 1.1.:

1. Държавни и общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение на пациенти с коронавирусна инфекция през последните 6 месеца, отговарящи на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения:

- за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето и отговарящи на критериите за субсидиране

- за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение.

2. Държавни и общински специализирани болници за активно лечение по инфекциозни болести, провеждали заплатено от НЗОК лечение на пациенти с коронавирусна инфекция през последните 6 месеца, отговарящи на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето и отговарящи на критериите за субсидиране.

3. Държавни и общински специализирани болници за активно лечение по детски болести.

4. Държавни и общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение на пациенти с коронавирусна инфекция през последните 6 месеца, без наличие на инфекциозно отделение, отговарящи на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения:

- за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение извън тези по т.1.

II. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЗ ОТ ГРУПА I, ПОДГРУПА 1.2.:

Държавни и общински многопрофилни болници за активно лечение извън тези по т.1 и т.2, провеждали заплатено от НЗОК лечение на пациенти с коронавирусна инфекция през последните 6 месеца, отговарящи на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето, без наличие на спешно отделение.

III. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЗ ОТ ГРУПА II:

Държавни и общински специализирани болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение на пациенти с коронавирусна инфекция през последните 6 месеца, отговарящи на критериите за субсидиране по чл. 28, ал.1 от Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЗ ОТ ГРУПА III, ПОДГРУПА 3.1.:

1. Държавни и общински лечебни заведения извън ЛЗ от групи I и II:

1.1. Държавни и общински специализирани болници за активно лечение, лечебни заведения по чл. 10, ал.3б, провеждали заплатено от НЗОК през последните 6 месеца лечение на пациенти с коронавирусна инфекция от специфични групи от населението (онкологични пациенти, бременни и родилки, пациенти с диабет) или високоспециализирани дейности по интензивно животоподдържащо лечение;

1.2. Общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение през последните 6 месеца на пациенти с коронавирусна инфекция, извън ЛЗ от групи I и II, с наличие на разкрити структури/дейност съгласно разрешението за дейност по следните медицински специалности:

- структура по вътрешни болести от минимум второ ниво на компетентност;

- структура/дейност по кардиология;

- структура/дейност по ендокринология и болести на обмяната;

- структура по анестезия и интензивно лечение от минимум второ ниво на компетентност;

- структура по пневмология и фтизиатрия или структура по педиатрия;

- медико-диагностични структури, осигуряващи 24-часов непрекъснат работен график – клинична лаборатория от минимум второ ниво на компетентност, структура по образна диагностика, микробиологична лаборатория от минимум второ ниво на компетентност, клинична патология.

V. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЗ ОТ ГРУПА III, ПОДГРУПА 3.2.:

Учредени от общините и/или държавата лечебни заведения за болнична помощ извън ЛЗ от групи I, II и III - подгрупа 3.1., провеждали заплатено от НЗОК лечение на пациенти с коронавирусна инфекция през последните 6 месеца, които отговарят на критериите по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения за субсидиране на дейността им (поддържане на капацитет и осигуряване на диагностика и лечение на пациенти, в т.ч. продължително лечение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, нервни болести и с белодробни заболявания) на адреси в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони.

Сподели в: