Върни се горе

 

„Първите две линейки, закупени по проекта за модернизация на спешната помощ, са предназначени за ЦСМП София, където необходимостта от обновяване на автопарка, с оглед на текущата амортизация на колите, е най-сериозна“. Това заяви министър Кирил Ананиев по време на официалната церемония по приемането на първите две линейки, закупени в изпълнение на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

„Щастлив съм, че днес в навечерието на един от най-светлите християнски празници, Рождество Христово, сме заедно и отчитаме изпълнението на първата реална крачка по реализацията на най-големия структурен инвестиционен проект в здравеопазването – този за модернизацията на спешната помощ на територията на цялата страна.  Реално ние днес приемаме два типа линейки – тип Б - за превоз, първоначално лечение и мониторинг на пациенти и С – за превоз, интензивно лечение и мониторинг на пациенти. На базата на това добро начало в следващите месеци – до 2021 г.  ще получим всички 280 санитарни автомобили, за които министерството има сключени договори със „София Франс Ауто“ АД. От март месец ще започне регулярната доставка на останалите линейки, като разчетите са да бъдат доставяни по 10 линейки на месец“, посочи Ананиев.

За високопроходимите линейки и тези тип 4х4, предвид обстоятелството, че по обявената през месец март 2018 г. обществена поръчка не постъпиха оферти, МЗ обяви нова процедура, по която има постъпили 3 оферти за високопроходими линейки и четири оферти за санитарни превозни средства тип 4х4. Към настоящия момент комисия от експерти със съответната професионална компетентност разглеждат подадените оферти, обясни пред журналисти здравният министър.

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез  Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и тригодишен срок за изпълнение, до 23.10.2021 г. Проектът обхваща не само доставката на 400 оборудвани медицински превозни средства, а и строителство, реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ и модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане. „Убеден съм, че след положените големи усилия от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Министерство на здравеопазването и всички заинтересовани страни, дейностите по проекта ще бъдат реализирани в пълен обем и в предвидените срокове, с което ще се осигури така очакваното от хората подобряване на достъпа и качеството на предоставяната спешна медицинска помощ, така че и персоналът, който работи в системата, да се чувства удовлетворен, и пациентите, които ползват услугите на спешната медицинска помощ, да бъдат обгрижени“, беше категоричен министър Ананиев.

„Няма по-щастлив ден от този за цялата оперативна програма, защото с резултатите, които отчитаме днес, можем спокойно да мислим в перспектива за това, че ще успеем да изпълним всички заложени цели в този проект, а също и че успяхме да защитим една сериозна инвестиция – може би единствената в България, която касае толкова широк спектър от дейности, свързани със сектор „Здравеопазване“, и то инвестиционни мерки, обвързани с цялостната реформа на един от стълбовете на здравната ни система – спешната помощ. Днес можем да видим резултата от екипната работа на Министерството на здравеопазването, Управляващия орган, Европейската комисия, изпълнителите на дейности по проекта“, заяви ръководителят на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ и зам.-министър на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова.

„Започваме деня с официалното представяне на резултата от съвместните усилия на няколко институции в България и Европейската комисия, което е поредно убедително доказателство за проявата на европейска солидарност и за това, че европейските институции работят и отделят средства в интерес на хората“, посочи в изказването си ръководителят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев.

Министър Ананиев благодари на Европейската комисия за бързото и без забележки одобряване на проекта, на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ за оказаната подкрепа и гласуваното доверие, както и на екипа по управление на проекта към МЗ – за усилията дейностите по проекта да бъде реализирани в срокове и в пълен обем.

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г

Сподели в: