Върни се горе

 

От 04.11.2021 г. отново стартира приемът на документи за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР 2014-2020).

Между Министерството на здравеопазването и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 беше подписано Допълнително споразумение към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с цел изменение на проект „Специализация в здравеопазването”. С неговото сключване бюджетът на проекта беше увеличен, което дава възможност за предоставяне на финансова подкрепа за допълнителен брой специализанти в системата на здравеопазването.

Подаването на заявления за кандидатстване и изискуемите документи се извършва онлайн, чрез регистрация на интернет сайта www.specializanti-mh.info. Образците на документите и условията за кандидатстване са на разположение в секция „Документи“, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени. Процедурата за кандидатстване ще бъде отворена със срок до 31.12.2021 г.

Сподели в: