Върни се горе

Заради големия обществен интерес публикуваме Изводи и препоръки от проведен Комплексен анализ на законосъобразността и целесъобразността на проведените от УМБАЛ „Александровска“ ЕАД процедури по Закона за обществените поръчки в периода 01.01.2019 г. – 31.07.2021 г.

 

1. Техническите спецификации по процедурите за доставка на лекарствени продукти, консумативи, дезинфектанти и др. се обособяват в позиции, които съдържат различен брой номенклатурни единици. Когато съдържат само една номенклатурна единица, обикновено това е някакъв уникален или поне специфичен продукт, предлаган от малко доставчици, към който останалите доставчици не проявяват интерес. Когато обаче съдържат повече от една номенклатурна единица, в практиката се налага друг – нежелан начин за ограничаване на конкуренцията. Вместо повечето номенклатурни единици в една обособена позиция да увеличават конкуренцията – това става, когато те са отворени за участие на колкото се може повече доставчици, в обособената позиция се залагат техническа параметри, така че да се окаже, че включените повече от една номенклатурни единици в обособената позиция трябва да се предлагат (всички едновременно!) само наведнъж. А това е по силите само на единици или на твърде малко доставчици. Така обособената позиция, въпреки че включва множество номенклатурни единици, се „затваря“ (превръща се в т. нар. „затворена“ обособена позиция). Участниците не могат да предлагат доставка за всяка една номенклатурна единица поотделно, а само за всички тях заедно. Ако не се съобразят с това, участниците биват отстранявани именно на такова основание.

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е организирала повечето от обществените поръчки за доставка на лекарства, медицински изделия и консумативи точно по този начин – именно „затваряйки“ определени обособени позиции. Практиката показва, че подобни обособени позиции се изготвят и „затварят“ в интерес на определен (конкретен) доставчик.

Като технически параметри, обособените позиции са добре и детайлно описани, но залагането на дребна специфика, при това само в една от номенклатурните единица на една обособена позиция, може да доведе до ограничаване на кръга от лицата, които могат да подадат оферта. При анализ на тези процедури не се открива обосновка за това как точно се засилва състезателният характер в дадена процедура, когато обособената позиция се оказва „затворена“.

Препоръчва се „затварянето“ на обособените позиции да се практикува само и единствено тогава, когато има много сериозни основания за това и когато номенклатурните единици са така формулирани, че да позволяват участието на достатъчно стопански субекти.

Понастоящем, в повечето случаи в „затворените“ обособени позиции се оказват обединени напълно различни помежду си номенклатурни единици, което създава подозрения за обслужване на частни (корпоративни) интереси.

2. Не са използвани възможностите на ЗОП и ППЗОП, позволяващи лекарствените продукти и медицинските изделия да се обособяват в отделни позиции, но да се оценяват чрез индивидуалните цени на отделните номенклатурни единици в тях, а не с цените на обособените позиции като цяло. Това може да се приложи спрямо всички процедури за доставка на лекарства, дезинфектанти, консумативи медицински изделия и други. А това са най-сериозните като обеми и прогнозни стойности обществени поръчки на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

3. В повечето процедури е поставено изискване в техническото предложение да се представя оторизация /оторизационно писмо/. Практиката показва, че оторизацията ограничава кръга заинтересовани лица и не води до постигане на по-изгодно икономическо предложение. По-подходящо и адекватно, с оглед защитата на интересите на възложителя, е да се изискват декларации от производителите или от доставчиците, че ще гарантират доставките за периода на договора, а не да се изисква участникът да е оторизиран с изключителни права.

4. Прави впечатление множеството процедури, които се обявяват като „договаряне без предварително обявление“ (процедура, която ограничава конкуренцията) на основание на това, че изпълнителят притежавал изключителни права по отношение на стоките, обект на доставката, или на услугите, които следва да се предоставят на възложителя. Обикновено става въпрос за основанието по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗОП.

В обществените поръчки в рамките на анализирания период посоченото правно основание за избор на процедура „договаряне без предварително обявление“ се прилага както по отношение на консумативи за оборудване в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (например периодичните доставки на консумативи за апарат модел E......................., с производител L.............. , последователно осъществени във всяка една от годините от периода 2019 – 2021 г.), така и по отношение на абонаментна поддръжка, консултиране и предоставяне на лицензионни права за специализиран програмен продукт за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (също по една във всяка една от годините от периода 2019 – 2021 г.).

5. Преобладават поръчките, които се реализират посредством процедурата „обява за събиране на оферти“, бидейки под стойностните прагове, уредени в чл. 20, ал. 2 и ал. 3 ЗОП. Този вид процедура обаче не подлежи на обжалване по реда на ЗОП. С цел да се гарантира реалната и лоялна конкуренция, следва да се намали значително броят на процедурите, обявявани по този ред, особено предвид факта, че за поръчки с ниски стойности са били провеждани и процедури от съвършено друг вид – публично състезание (много по-конкурентна процедура). Посоченият факт указва към възможно наличие на защитавани от възложителя интереси на трети лица чрез използване на по-слабо конкурентния вид процедура.

6. В методиките за оценка се включват показатели, базирани на субективни възприятия за качество, като същевременно не се описва достатъчно добре начинът на оценяването им, не се задават обективни параметри, а при оценката комисиите отстраняват на участници по показатели, непредвидени в процедурата – например провеждане на тестване. Ярък пример са процедурите за канцеларски материали, стерилни конци и шевни материали.

7. В Документацията на поръчките се поставят изисквания за представяне на различни декларации, които да се подписват първо на хартия, след което да се прикачват като сканирани файлове, въпреки че с представянето на офертите си чрез системата ЦАИС ЕОП участникът се съгласява с всички условия на поръчката, включително и с проекта на договора като съществен елемент на всяка поръчка. До настоящия момент, непредставянето на някоя предвидена в условията на документацията декларация е било използвано от комисиите като основание за отстраняването на участници.

8. Поставят се конкретни изисквания към броя на лицата, с които трябва да разполага участникът, тяхната компетентност, брой на автомобилите, машините и др. В някои процедури е конкретизиран дори и броят на кухненските работници, броят на шофьорите и т.н.

9. Вътрешните правила по ЗОП на възложителя не са актуализирани съгласно изискванията на действащите редакции на ЗОП и ППЗОП, а и предвид въвеждането на електронни обществени поръчки в системата ЦАИС ЕОП. Това следва да се коригира незабавно.

10. Препоръчва се също така в процедурите да се използват стандартизираните образци на договори, утвърдени от АОП.

11. В документацията следва да се посочва точно и ясно какво се разбира под „идентични или сходни по предмет и обем“ доставки и/или услуги.

 

При анализа на отчетените разходи относно COVID-19, прави впечатление, че за отчитането на разходите не е създадена отделна аналитичност в счетоводните регистри. Това обстоятелство затруднява анализа, създава предпоставки за пропуски при проверката им. От предоставената справка от счетоводството, отчетените разходи през 2020 г. относно COVID-19  възлизат на 3 675 хил. лв.

От тази сума 25%, или 943 хил. лв., са платени на 3 фирми под формата на 100% или 50% аванси за доставки на респиратори от 3 фирми – А.... Б...... ООД, С....... ЕООД и В..... М....... ЕООД.

Договорите са сключени без провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки на основание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, въпреки че в самите договори правното основание за тяхното сключване не е посочено.

От представените ни разходи относно COVID-19, 63,02% са суми изплатени на посочените 3-и фирми, като сумата от 1 055 хил. лв. е платена на А......... Б......... ООД (т. е. 28,7% от общите разходи), 518 хил. лв. е на В...... М..... ЕООД (т. е. 14,1% от общите разходи) и 743 хил. лв. на С...... ЕООД (т. е. 20,22% от общите разходи). 241 хил. лв. са платени на Е......... ООД (т. е. 6,55% от общите разходи), в допълнение още 292 хил. лв. са изплатени на М...... ООД, Е..-Д....

ООД, И...... Б...... ЕООД и И......... ЕООД, което е 10,67% от общите разходи. Или 2 939 хил. лв., които са над 80% от всички представени ни разходи относно COVID-19 са изплатени на 8 фирми. Договорите също са сключени на база Закон за мерките и действията по време на извънредното положение без процедура по ЗОП.

Сподели в: