Върни се горе

Днес, 28 май 2003 г., във връзка с искане на Инициативен комитет за пускане на минералната вода в кв. “Момин проход “ гр. Костенец, в Министерство на здравеопазването се проведе среща между представители на ведомството и жители на града.

От страна на МЗ присъстваха д-р Любомир Куманов – Главен държавен санитарен инспектор и специалисти от дирекция “Здравна профилактика и държавен санитарен контрол”. Заместник-министър Куманов изясни, че причината за прекратяването на подаването на минерална вода, осъществено със заповед на директора на ХЕИ – Софийска област, произтича от нарушение на законодателната уредба по отношение на разрешаване на водоползването на минерални води и нормативно установените изискванията към качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели, регламентирани с Наредба № 9 на МЗ и МОСВ.

Бе изяснено, че съгласно Закона за водите, минералната вода може да се използва само след разрешение от МОСВ. В момента такова разрешение е издадено само за “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД – филиал Момин проход, с цел водоползване – за лечебни, хигиенни и други промишлени цели и за добив на хидрогеотермална енергия. В разрешението е подчертано изрично, че минералната вода за хигиенни цели може да се използва само в обект “Балнолечебница Момин проход”.

Минералната вода притежава характеристики, които я определят като вода, предназначена за лечебно-профилактични цели, но не и като вода за неограничено използване за питейно-битови цели от населението. Водата се отклонява от нормите по Наредба № 9 по химични и радиологични показатели – тя е с повишено съдържание на флуор, сулфати и натрий, обща бета активност и съдържание на радий 226.

На срещата бяха обсъдени възможности за ползване на минералната вода за нуждите на населението след получаване на разрешение за ползване от МОСВ и предприемане на всички необходими мерки за отстраняване възможните здравни рискове за населението.

Пресцентър на МЗ
Сподели в: