Върни се горе

Уважаеми дами и господа народни представители,

Благодаря за доверието и подкрепата по пътя на реализиране на здравната реформа. Днес с вашето гласуване българските граждани вече имат своя здравен бюджет за следващата година, който е много по-добър от настоящия бюджет.

Какво постигнахме с този бюджет?

Първо – осигуряваме качествено и достъпно здравно обслужване на българските граждани. Това се постига не само с допълнителните 400 милиона лева, но и чрез въвеждане на новите медицински стандарти, несъществуващите до този момент правила за добра медицинска практика, нови фармако-терапевтични ръководства. Всички те задават европейски норми и стандарти за лечение на нашите съграждани. Крайно време е да ги създадем и приложим и то не едностранно и частично, а в обхвата на всички медицински дейности и специалности.

Второ – създаване на предпоставки за по-добър и ефективен контрол в системата на здравеопазването, контрол върху качеството на лечението на пациентите, контрол върху разходването на финансовите средства в системата. Това се постига чрез въвеждането на общи правила за изграждане на Националната здравна информационна система, на системата, уреждаща медицинските дейности, свързани с хората с увреждания и то на ниво закон. Допълнително ясно се регламентират контролните правомощия на институциите за последващ контрол. Въвеждат се общи правила и принципи за наблюдения върху информацията и реализирането на дейностите в системата. Въвеждат се ясни принципи и правила за създаването, преобразуването, регистрацията на лечебни заведения на основата на прозрачни принципи и комплексни критерии.

Трето – обвързваме договорния процес със съсловните организации с процеса на бюджетиране на дейностите и въвеждане на правила и принципи за финансово управление на системата на ниво нормативна уредба. Това ще гарантира стабилност и предвидимост в здравната система. Въвеждаме постоянна част в рамковите договори, която е предпоставка за сигурност в действията на институциите.

Четвърто – поставяме ясни правила и принципи на функциониране на системата, така че да подготвим плавен преход към преструктуриране на здравноосигурителния модел с цел елиминиране и преодоляване на настоящите му недостатъци. Защото какъвто и модел да изберем, институциите и дейностите трябва да работят ефективно  и ефикасно.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Чрез гласуваните текстове и промени с общи усилия и ангажираност от моя страна следва да постигнем прозрачност на плащанията в здравната система и по-качествено лечение на българските граждани.

И накрая, уважаеми дами и господа, убеден съм, че времето на безвремието в здравеопазването приключи.

Сподели в: