Върни се горе

Във връзка с постъпили журналистически запитвания, ви информираме:

 

Обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ е съобразена изцяло със Закона за обществените поръчки и е съгласувана с Агенцията за обществени поръчки.

В хода на подготовка на цялостната документация бяха ангажирани водещи педиатри в София и страната – ръководители на клиники и отделения за лечение на деца. МЗ проучи практиката и опита на други държави. От фирмата изпълнител се изисква наличието на опит в изграждането лечебни заведения за болнична помощ, наличие на опитен и доказан екип от специалисти на отделните етапи на проектирането и изграждането.

След провеждане на обществена поръчка сградата е обследвана през месец февруари 2019 г. от фирма „Балмер инженеринг“ ООД, като заключението е, че строежът може да бъде завършен след извършване на строително-възстановителни дейности. Препоръчва се да бъде извършено възстановяване на целостта на сечението на стоманобетоновите елементи и усилване на подовите конструкции и стоманобетонови шайби. В общия разчет за изграждане на лечебното заведение са предвидени и средства за строително-възстановителните дейности.  

Отделните части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ ще бъдат придружени с подробни количествени сметки, както е разписано в техническата документация. На всеки етап от изграждането на обекта възложителят ще контролира изпълнението на заданието, в качеството си на инвеститор. МЗ ще обяви и обществена поръчка за осъществяване на строителен надзор по време на строителния процес. Допълнително, поради стратегическия характер на лечебното заведение за страната, екипът на МЗ също ще осъществява оперативен контрол на всеки етап от изграждане на болницата. Съгласно тръжната документация, възложителят няма да приема изготвените от изпълнителя проекти по отделните части на строителството до отстраняване на констатираните недостатъци.  

В документацията на поръчката по ЗОП са поставени изисквания към фирмата  изпълнител за съгласуване на визата за проектиране със съответните експлоатационни дружества, за което получава становища и данни за свързване на: вътрешните мрежи и инсталациите на обекта с мрежите на техническата инфраструктура; за източника за водоснабдяване и изясняване на основните и спомагателните инсталации, мястото за заустване на отпадъчните води с посочване на категорията на водоприемника, необходимостта от изграждане на пречиствателни съоръжения и др.; източника за електроснабдяване и необходимостта от изграждане на трансформаторни постове; източника за топлоснабдяване; източника за газоснабдяване и необходимостта от изграждане на газоразпределителни пунктове; връзките с други мрежи на техническата инфраструктура, когато това се налага от спецификата на обекта. Посочено е да се спазват девет броя Наредби в тази област:

  • Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
  • Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
  • Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
  • Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
  • Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
  • Наредба № 6/24.02.2014г. за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителната мрежа;
  • Наредба №1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
  • Наредба №4 от 28.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
  • Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Предвижда се болницата да бъде оборудвана с високотехнологична медицинска апаратура и обзавеждане, като те не са предмет на настоящата обществена поръчка. Също така ще бъде използвана и наличната годна медицинска апаратура от съществуващите детски отделения към държавните болници. Ще бъдат закупени нови апарати за клиниките по образна диагностика, интензивно лечение и спешна помощ. В това направление ще бъдат проведени процедури по кандидатстване за финансиране с европейски средства.

Политиката на Министерството на здравеопазването е в пълна прозрачност и в диалог да се решават проблемите още на етапа на тяхното възникване или идентифициране. Само по този начин може да се постигне краен положителен резултат.

 

Сподели в: