Върни се горе

 

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Лица, започнали обучение за придобиване на специалност, могат да го продължат и завършат, като за целта таксите за теоретичното и практическото им обучение ще бъдат финансирани по проекта. Лицата, които нямат доходи от трудови възнаграждения, възнаграждение от служебно правоотношение, от упражняване на икономическа дейност, както и от възнаграждения за извършване на лечебно-диагностична дейност, могат да кандидатстват за отпускане на стипендия – за срока на специализацията.

Всички желаещи и отговарящи на условията за кандидатстване могат да подадат своите документи по електронен път чрез портала на проекта: www.specializanti-mh.info.

Подробна информация за проекта и за условията и реда за подаване на документи е достъпна тук: https://www.mh.government.bg/bg/evropeyski-programi/tekushti-programi-i-proekti/operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g/bg05m9op001-1015-0001specializaciya-v-zdraveopazvaneto/

Сподели в: