Върни се горе

Националната програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България стартира през 2017 г. и приключи в края на 2021 г.

Основна цел на програмата е да осигури, при желание на родител, безплатна ваксина и нейното поставяне от страна на общопрактикуващ лекар на препоръчителна имунизация.

С цел осигуряване на непрекъснатост на процеса по обхващане на новородените с ваксина срещу ротавирусни инфекции Министерството на здравеопазването предприе действия и изготви нова Национална програма за срок от четири години, стартираща от началото на 2022 г.

В допълнение, МЗ потвърди ангажимента си относно продължаване действието на програмата и пред фирмите производител и доставчик на ваксината Rotarix.

Поради липсата на приет Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Програмата не е разгледана от Министерския съвет.

Предвид че дейностите по сключване на договори с фирмите доставчици на ваксини срещу ротавирусни инфекции, тяхното отчитане и заплащане се извършва от Националната здравноосигурителна каса, МЗ е информирало НЗОК и е предложило дейностите по осигуряване на ваксини да продължат до приемането на бюджета за 2022 г. и респективно до одобряването на новата Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити 2022-2025 г.

Обръщаме внимание, че разрешени за употреба в страната са ротавирусни ваксини със следните търговски наименования: Rotarix и RotaTeq, които предлагат защита срещу съответно 1 и 5 ротавирусни генотипа.

По данни от представителите на производителите на двата лекарствени продукта, към момента в изпълнение на Програмата е възможно прилагането на ваксината RotaTeq.

Министерството на здравеопазването, в рамките на своите правомощия, ще продължи да полага усилия за осигуряване на всички ваксинални лекарствени продукти по национални програми, с което да се постигнат заложените цели за защита на лицата от определените целеви групи от ваксинопредотвратими заболявания.

Сподели в: