Върни се горе

Европейската комисия подготвя програма „Хоризонт Европа“, с която ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“), с цел да се запазят челните позиции на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. „Хоризонт Европа“ е най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации. Предложените бюджетни средства в размер на 100 милиарда евро за периода 2021 г. – 2027 г. включват 97,6 милиарда евро по линия на програмата „Хоризонт Европа“ (от които 3,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за фонда InvestEU), а 2,4 милиарда евро – за програмата на Евратом за изследвания и обучение. Програмата на Евратом, по която се финансират научни изследвания и обучение в областта на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, ще има по-засилен акцент върху неенергийни приложения като здравеопазване и медицинско оборудване; по нея също така ще се подпомага мобилността на научните работници в областта на ядрените изследвания по програмата „Мария Склодовска-Кюри“.

Като част от процеса по подготовката на програмата „Хоризонт Европа“  Европейската комисия стартира обществени консултации. За участие в обществената консултация може да се попълни онлайн въпросник в срок до 08.09.2019 г. на следния линк: https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/public-consultation-about-horizon-europe_en

Европейската комисия предлага да бъде създадена първата Програма в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Europe) и да бъдат инвестирани 9,2 млрд. евро за привеждане на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. в съответствие с увеличаващите се цифрови предизвикателства.

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е нова програма и част от главата „Единен пазар, иновации и цифрова икономика“ в предложението за дългосрочен бюджет на ЕС. Въз основа на стратегията за цифров единен пазар, на която бе дадено начало през май 2015 г., и нейните постижения през изминалите години, основната цел на програмата е да се направи така, че цифровата трансформация в Европа да бъде от полза за гражданите и предприятията.

Стратегията за цифров единен пазар трябва да бъде съчетана със също толкова амбициозни финансиране и инвестиции в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, за да се повиши международната конкурентоспособност на ЕС и да се развие и укрепи стратегическият капацитет на Европа в областта на цифровите технологии. Този стратегически капацитет е свързан с високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и специализираните умения в областта на цифровите технологии и гарантира тяхната достъпност и широкото им използване в икономиката и обществото от страна на предприятията и публичните администрации.

Като част от процеса по подготовката на програмата „DIGITAL EUROPE“  Европейската комисия стартира обществени консултации. За участие в обществената консултация по програмата може да се попълни онлайн въпросник в срок до 25.10.2019 г. на следния линк: https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/public-consultation-about-digital-europe-programme_en

Сподели в: