Върни се горе

На 22.12.2021 г. Европейската комисия (ЕК) отвори за кандидатстване процедура за представяне на проектни предложения, чрез които да се подобри разбирането за рака, профилактиката, диагностиката и лечението, качеството на живот на пациентите с онкологични заболявания и техните семейства и да се гарантира равен достъп до грижи в цяла Европа.

Процедурата е в съответствие с целите на мисия „Ракови заболявания“ – една от петте мисии, изпълнявани в рамките на водещата програма на Европейския съюз (ЕС) за подкрепа на научните изследвания и иновациите – „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г. Европейските мисии към програмата представляват портфолио от тематично ориентирани целеви дейности и координирано усилие на участниците от публичния и частния сектор за обединяване на необходимите ресурси по отношение на механизмите за финансиране, политиките и т.н., така че да бъдат планирани и реализирани инвестиции в ключови области с осезаемо въздействие за гражданите на ЕС.

Обявената покана е втората за 2021 г. в рамките на мисия „Ракови заболявания“ и включва възможности за грантова подкрепа в три области:

  • Разработване на нови методи и технологии за скрининг и ранна диагностика на рак;
  • Разработване и валидиране на набор от мерки за качеството на живот на пациенти с рак и възстановили се от болестта пациенти;
  • По-добро разбиране на влиянието на рисковите фактори и здравните детерминанти върху развитието и прогресията на рака.

В процедурата могат да участват широк кръг кандидати, в т.ч. академични и клинични изследователски центрове, лечебни заведения, организации от публичния и частния сектор, иновативни и развойни компании, граждански сдружения, съсловни и пациентски организации, местни органи.

Кандидатстването с проектни предложения се извършва онлайн, чрез Портала за финансиране и търгове на ЕК (Funding & Tenders Portal) в периода от 22.12.2021 г. до 26.04.2022 г., а пълната информация за целите, възможностите за финансиране и условията за кандидатстване по Рамкова програма „Хоризонт Европа“ е достъпна на уебсайта на програмата, е-адрес:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_bg

Допълнителни разяснения по процедурата ще бъдат предоставени по време на информационните дни по европейските мисии, организирани от ЕК. Планирано е такива да се състоят на 18 и 19 януари 2022 г.

Хоризонт е Европа
PDF файл, 1,1 MB, качен на 29.12.2021

pdf document
Сподели в: