Върни се горе

„С цел успешно възлагане на дейности по големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ, Министерството на здравеопазването обявява процедурите под условие, като е предвидена възможност участниците да предлагат ценови оферти, надвишаващи максимално разполагаемия финансов ресурс, осигурен от бюджета на проекта. Разликата в средствата ще бъде осигурена с целеви средства след актуализацията на държавния бюджет“. Това съобщи началникът на кабинета на министъра на здравеопазването доц. Момчил Мавров по време на информационно събитие на тема реализацията на Проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

Доц. Мавров посочи, че проектът предвижда за 84 обекта от системата на спешната медицинска помощ да бъде извършено ново строителство, а за 151 обекта – преустройство и ремонт на съществуващи помещения.

Сключени вече са 46 договора за СМР на 103 обекта, като от тях изцяло завършени са 27 обекта. Предстои сключване на договори за 76 обекта, както и преобявяването на обществени поръчки за други 56 обекта.

Екипът на Министерството на здравеопазването анализира изпълнението на договорите за СМР, които не са приключили и по които предстои да бъдат приети завършените строително-ремонтни дейности. За тези от тях, за които е възможно да бъде приложена Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., средствата ще бъдат индексирани. Осигуряването на необходим до края на 2022 г. финансов ресурс е факт – след като Министерският съвет одобри 1, 6 млн. лв. допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването, припомни още началникът на политическия кабинет. След приемане на Постановлението са сключени допълнителни споразумения за индексация на договорите за СМР, за 14 обекта. Предстои сключването на още допълнителни споразумения за индексация на  договори за СМР.

В рамките на събитието доц. Марияна Василева изнесе детайлна презентация за заложените дейности и текущата реализация на големия инвестиционен проект. Акцент беше поставен върху всеки от трите основни компонента на проекта: обновяването и модернизацията на сградния фонд в 235 обекта от системата на спешната медицинска помощ; доставка на оборудване и обзавеждане за 237 обекта от системата на СМП и закупуването на 400 броя линейки. По отношение на санитарните автомобили, доц. Василева припомни, че за нуждите на ЦСМП вече са доставени 358 линейки. Предстои преобявяване на поръчката за закупуване на 42 линейки тип В, с повишена проходимост. Процедурата е обявявана общо четири пъти в периода от 2018 г. до 2022 г.

„За нас като Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. изпълнението на политиките в област „Здравеопазване“ има огромно значение за хората в съответните региони, за местното развитие и за осигуряването на равноправен достъп до услуги и здравни грижи, в т.ч. и за гарантирането на достъп до качествена и навременна спешна медицинска помощ“, посочи Ангелина Бонева, и. д. директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към МРРБ.

Проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 163 897 815,62 лв., от които 138 976 812, 77 лв. – европейско финансиране (EФРР), 24 525 319, 91 лв. – национално финансиране и 395 682, 94 лв. – собствен принос на бенефициента. Крайният срок за изпълнение на проекта е 23 декември 2023 г.

Цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура в страната, която да допринесе за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинска помощ, както и за осигуряване на равнопоставен и навременен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния.

Сподели в: