Върни се горе

От днес, 1 ноември,  след проведен конкурс, за директор на Национален център по радиобиология и радиационна защита е назначена доц. д-р Жана Джунова – Великова. Досега временно заемащ длъжността „директор“ на НЦРРЗ беше проф. д-р Валерия Хаджидекова. 

Доц. д-р Жана Джунова - Велинова завършва медицина във Висшия медицински институт, София през 1986 г., през 1994 г. придобива специалност по „Радиобиология“, а през 2012 г. защитава дисертация на тема „Медицинско осигуряване при радиационен и ядрен тероризъм“ с присъдена научна и образователна степен „Доктор“. През 2015 г. на доц. Джунова е присъдена академична длъжност „Доцент“ по Радиобиология.

Доц. Джунова притежава дълъг професионален опит и е участвала в научни проекти, в изготвянето на нормативни документи в областта на радиобиологията и радиационната защита и в програми “Околна среда и здраве”, „Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017“, „Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г. “ и др. Ръководител е на научен проект “Мониторинг и оценка на здравното състояние на 300 лица, работещи в среда на йонизираща радиация от АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД”

Сподели в: