Върни се горе

С месец и половина, до 15.05.2018 г., е удължен срокът за кандидатстване с проектно предложение за модернизация на спешната медицинска помощ по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е с конкретен бенефициент Министерството на здравеопазването и с общ бюджет над 163 млн. лв. Удължаването на срока за подаване на проектното предложение се налага, от една страна, поради комплексния характер на дейностите, планирани за изпълнение в мащабния инфраструктурен проект, който е единствен по рода си в страната с големия териториален обхват и сложност за изпълнение на планираните дейностите на територията на цялата страна. От друга страна, допълнителното време ще улесни работата на консултантите по документалното обезпечаване на проектното предложение.

В изпълнение на своите ангажименти в подготовката на проекта, на 19.03.2018 г. Министерство на здравеопазването обяви обществена поръчка за доставка на 400 броя линейки с необходимото оборудване. Предвидени са 185 линейки за превоз, първоначално лечение и мониторинг на пациенти, 42 линейки с повишена проходимост, 78 линейки от тип 4x4 и 95 линейки за интензивни медицински грижи. Обществената поръчка е на стойност 58 405 980 лв. (с ДДС). До края на тази година се очаква да бъдат доставени първите линейки. Едно от основните изисквания в обявената процедура е доставчикът да осигурява минимум 5 години гаранция на колите и медицинското оборудване в тях. При сигнал за повреда сервизът трябва да реагира в рамките на 2 дни, а ремонтът да не трае повече от 72 часа.

Планираните по проекта за модернизация на спешната помощ дейности обхващат 237 обекта на територията на цялата страна - спешните отделения, разкрити в  34 лечебни заведения за болнична помощ с над 50 % държавно участие, 27 центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и разкритите към тях 176 филиала и изнесени екипи за спешна медицинска помощ (ФСМП). По отношение на тях ще бъдат извършени строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, доставка и монтаж на обзавеждане, както и осигуряване на медицинско оборудване и апаратура.

Целите на проекта са да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ, с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч. на пациентите, както и да се намали броят на хоспитализациите в лечебните заведения.

Сподели в: