Върни се горе

             На 31 март, понеделник, от 12 часа, в Централната сграда на МБАЛ ще се проведе пресконференция, на която ще бъде отчетен напредъкът по Проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 “Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана".
             Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
              Проект "Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана" се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
              Обща стойност на проекта: 7 587 840,57 лв.
              БФП от ЕФРР: 6 449 664,48 лв.

            Доставени и въведени в експлоатация машини и съоръжения:
Централна стерилизационна система, включваща: Парно-вакуумен стерилизатор – 2 бр.; Плазмен стерилизатор; Автоматична миялна, дезинфекционна и изсушаваща машина – 2 бр.; Система за цялостна обработка и съхранение на гъвкави ендоскопи; Ротационна машина за опаковане на инструменти – 2 бр.; Система за водоподготовка с обратна осмоза; Роботизирана ултразвукова вана с два басейна; Информационна компютърна система за контрол и управление потока на инструментите; Транспортни тролеи за стерилни материали – 2 бр.; Друг инвентар - маси, контейнери; Автоматичен дизелов агрегат за осигуряване на аварийно електрическо захранване.
Асансьорни съоръжения – 2 бр. – за осигуряване достъп на хора с увреждания;
 
          Медицинска апаратура, която е закупена, доставена и въведена в експлоатация в изпълнение на проекта: Система за магнитно–резонансна томография; Компютърен томограф - 16 среза; Стационарен дигитален рентгенов апарат за графични изследвания; Стационарен дигитален рентгенов апарат за графично-скопични изследвания; PACS система; Дигитална ехографска система; Дигитална мамографска система; Ендоскопска апаратура (видеоколоноскопи, видеогастроскопи); Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб.
 
         В пресконференцията участие ще вземат представители на екипа по управление на СРИП към МЗ; директорът на МБАЛ – д-р Цветан Тодоров, членове на борда на директорите на ЛЗ; представители на областната и общинската администрация, медицински специалисти, болничен персонал и др.

Сподели в: