Върни се горе

Реализирането на планираните дейности на проекта „Информирани и здрави” създава добри практики за успешно участие на местни институции и неправителствения сектор в реализацията на европейски проекти. Това беше един от основните изводи на проведената на 22 и 23 март 2012 г. двудневна национална конференция  в изпълнение на проект BG051PO001-5.3.01-0001-С0001 „Информирани и здрави”. Събитието се проведе в хотел “Родина”, гр. София.

По време на конференцията беше представено изпълнението на досегашните дейности по проекта, както и останалите планирани проектни дейности.   Участниците в проявата бяха запознати с резултатите от извършения анализ на потребностите на целевите групи, както и с проучване за познанията и нагласите за здравословен начин на живот. Всички реализирани досега дейности по провеждане на здравните информационни кампании бяха онагледени с видеопрезентации. Голяма част от изпълнението на проекта касае изготвянето и разпространението на филми, видео и аудио клипове, информационни брошури и друг тип информация, които да послужат за провеждането на самите здравни информационни кампании. Изработените информационни материали бяха представени от авторитетни в своята област хабилитирани лица, участвали в разработката им. Информационните продукти на кампанията получиха висока оценка от присъстващите представители на общините, програмата „Глоб@лни библиотеки - България”, Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата, регионалните здравни инспекции и други.

Резултатите от двудневната конференция създават условия за постигане мултиплициращия ефект от проекта, което е заложено като цел още на етапа на одобрение на проектното предложение. От програмата «Глоб@ални библиотеки - България” бяха представени конкретни примери за начините, по които кампаниите по проект „Информирани и здрави” достигнат до целевите групи чрез мрежата от създадените глобални библиотеки. В рамките на проекта предстои да се проведат 12 кръгли маси в отделни региони. Целта е са се създадат смесени екипи от заинтересовани лица-местни институции и неправителствения сектор, които да работят съвместно в областта на превенцията на заболявания и промоция на здраве.  Този модел не само ще гарантира устойчивостта на проекта „Информирани и здрави”, но и ще повиши капацитета за работа по нови европейски проекти.  

Всички материали от конференцията ще бъдат публикувани в рубрика „Текущи проекти”, подрубрика „Информирани и здрави”.

Сподели в: