Върни се горе

 

 

С изграждането на онкологичния център бургаската болница преминава на едно по-високо ниво – модерната апаратура дава възможност за правене на по-добра медицина, заяви заместник-министър Ваньо Шарков по време на заключителна пресконференция, провела се на 21 ноември, по проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ Бургас” АД“. Д-р Шарков уточни още: другия месец започва ремонтът на кръвния център в Бургас, за чието изпълнение МЗ отпуска 600 хил. лв. капиталови средства на лечебното заведение.

Посещението на заместник-министъра в областния град е в рамките на 17-те заключителни пресконференции по проектите - част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването. Вчера отчетохме изпълнението на проектите в Сливен, Стара Загора и Смолян, днес финализираме проектът в Бургас, а министър Москов и част от екипа правят същото в Габрово, в понеделник д-р Персенски открива в Кърджали. След това ни предстоят заключителни пресконференции в Монтана, Русе, Плевен, Пловдив, Варна и др.

На събитието присъстваха още народният представител Семир Абу Мелих, заместник-областният управител Севдалина Турманова, заместник-кметът с ресор здравеопазване д-р Лорис Мануелян, които се обединиха около мнението, че последните години болницата в Бургас е била системно неглижирана, което е довело да загуба на доверието на лекари и пациенти. Настоящото ръководство на Министерство на здравеопазването обаче се обърна с необходимото внимание към нас и сега имаме обръщане на тенденцията – бургаската болница еволюира, направихме голям скок, поясни д-р Мануелян.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът в областната болница се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като стойността му надхвърля 5 млн.лв.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас”АД“. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: