Върни се горе

 

 

Успешно приключваме дейностите по изграждането и апаратурното обезпечаване на мрежа от онкологични центрове, реализирана по проекти с европейско финансиране, заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков в Плевен по време на заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен”. Същевременно вече работим по рамката за настоящия програмен период, а именно модернизиране на спешната помощ с финансови средства в размер на 160 млн. лв, осигурени по ОП "Региони в растеж", допълни д-р Шарков.

Към настоящия момент в онкодиспансера на лечебното заведение са диспансеризирани над 16 хил. души, а за 2014 новорегистеираните онкоболни са 2317, посочи директорът на плевенската билница доц. Луканов, като обясни: Тенденцията към увеличаване броя на пациентите със злокачествени заболявания в областта аргументира реализацията на този проект като ценен и навременен.

Д-р Венцислав Грозев, председателят на БЛС отбеляза: Чест прави на настоящия екип на министерството, че с идеята си за комплексно лечение прави последващи крачки за надграждане върху тези проекти, осъществени с много усилия, но и въпреки много трудности.

Участие в заключителната пресконференция взеха кметът на град Плевен г-н Георг Спартански, заместник-областният управител г-н Красимир Иванов, чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, дмн. и проф. Славчо Томов, ректор на МУ Плевен.

Проектът за модернизиране на университетската болница в Плевен е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ) по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България, като общата стойност на инвестицията възлиза на 14 478 328, 49 лв..

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: