Върни се горе

 

 

Когато имаме обединени усилия на държавата, в случая на министерствата на здравеопазването и на регионалното развитие, на местната власт и на ръководството на болницата, добрите резултати не закъсняват, заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков във Варна по време на заключителна пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна” като уточни: Показателно е, че за няколко месеца успяхме да проведем нужните разговори и процедури, така че днес университетската болница да разполага с трети линеен ускорител, който е и най-модерният в страната. И ако до скоро колегите пътуваха в по-развити страни, за да се обучават как да работят с високотехнологична апаратура за лъчетерапия, но нямаха къде да прилагат наученото, то вече можем да се похвалим с готовност да каним чужди лектори, да практикуваме  наученото на свой терен, както  и самите ние да провеждаме такива обучения.

На събитието в университетската болница присъстваха ректорът на МУ Варна проф. Красимир Иванов, проф. Радослав Радев – декан на Медицинския факултет към МУ Варна, проф. Риналдо Шишков – член на Съвета на директорите на болницата, проф. Валентин Игнатов – директор-лечебно-диагностична дейност на УМБАЛ „Св. Марина“, медицински специалисти и болничен персонал.

Проектът за изграждане на онкологичния център е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ) по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът в УМБАЛ „Св. Марина“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България, като общата стойност на инвестицията възлиза на 24 847 041, 47 лв.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна”  Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: