Върни се горе

 

 

Утре, 16 декември, заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков ще участва в заключителна пресконференция, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейностите по проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен”.

Събитието ще се проведе от 12.00 часа, в зала № 6 на университетската болница, като след пресконференцията е предвидена и обиколка на помещенията, в които е монтирана новата аппаратура.

Проектът за модернизиране на плевенската болница е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ) по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България, като общата стойност на инвестицията възлиза на 9 655 561,78 лв., от които 8 086 022, 61 лв. - безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР.

Поканени на заключителната пресконференция са представители на централната и местната власт, представители на Медицински университет – Плевен, на РЗИ и РЗОК, членове на борда на директорите на лечебното заведение, медицински специалисти, болничен персонал и др.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: