Върни се горе

 

           На 21 ноември, събота, 10.30 часа в Аулата на МБАЛ Бургас ще се проведе  заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД“.

Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министър Ваньо Шарков, директорът на областната болница д-р Георги Матев, директори на лечебни и здравни заведения от областта, представители на местната власт, на екипа по управление на проекта и други.

             Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

В рамките на пресконференцията ще бъдат отчетени постигнатите резултати от изпълнението на проекта, като е предвидена и обиколка на помещенията, оборудвани с новата високотехнологична медицинска апаратура.

Проектът в МБАЛ Бургас се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата му стойност е 5 297 632, 52 лв., от които: финансиране от ЕФРР – в размер на 4 484 720, 33 лв.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас”АД“. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

Сподели в: