Върни се горе

Днес, 9 март, в Министерство на здравеопазването беше проведена заключителна пресконференция по проект BG051РО001-6.02.02 „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”.

Това е първият успешно приключващ проект, целящ подобряване качеството на спешната медицинска помощ у нас чрез повишаване професионалния капацитет и въвеждане на добри практики в спешната медицина, подчерта заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. Доставените по проекта високотехнологични манекени за обучение остават на разположение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“,  а 37-те манекена за придобиване на основни умения са в спешните центрове в страната, допълни д-р Шарков, като уточни:  По този начин се гарантира устойчивостта на постигнатите по проекта резултати и се осигурява възможност за надграждане на получените знания и умения .

Първоначалната стойност на „ПУЛСС” възлизаше на 6 258 653, 64 лв., а след проведените обществени поръчки за избор на изпълнители се стигна до спестявания, формиращи настоящия бюджет на проекта - 3 730 669, 37 лв., заяви Геновева Бакърджиева, ръководител  по проект „ПУЛСС“.

В изпълнение на проекта успешно са обучени над 6000 медицински кадри - лекари, медицински специалисти и шофьори от Центровете за спешна медицинска помощ, както и лекари и медицински специалисти от 33 лечебни заведения с разкрити  спешни отделения. По проекта са изготвени анализи и бази данни за подкрепа процеса на обучение на спешните медици. Изготвени и разпространени са протоколи за клинично поведение в спешната медицина (сборник от алгоритми за клинично поведение в спешната медицина и наръчник - джобен формат). Доставени и инсталирани са хардуер и софтуер за надграждащо обучение.

На заключителната пресконференция присъстваха още проф. д-р Стоян Миланов – национален консултант по „Спешна медицина“ и директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, членове на екипа по проекта, експерти от Министерството на здравеопазването, директори и представители на Центровете за спешна медицинска помощ, директори на лечебни заведения, представители на Националната асоциация на работещите в СМП, на Българската асоциация на спешните лекари и др.

Проект BG051РО001-6.02.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешните състояния” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът стартира на 10 юли 2009 г. и ще приключи на 10 март 2015 г.

Сподели в: