Върни се горе

 

 

            По последна статистика в старозагорска област приблизително 23 хиляди души страдат от злокачествени заболявания. С изпълнението на този проект УМБАЛ „Киркович“ има на разположение последен клас високотехнологична  медицинска апаратура, с която да задоволи потребностите на всички тези пациенти, заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков на заключителна пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 “Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович АД“,  гр. Стара Загора”. Въпреки немалките рисковете, пред които бяхме изправени, с екипна работа успяхме да финализираме изграждането на онкологичния център тук, заслугата обаче не е важна, важното и радостното днес е, че пациентите вече няма да минават стотици километри в търсене на надежда, допълни заместник-министърът.

От своя страна доц. Йовчо Йовчев, директор на университетската болница в Стара Загора, каза: Наличието на тези модерни апарати изисква съответните медицински кадри – направихме нужното и вече имаме назначени, подготвени специалисти, чийто общ брой заедно със специализантите е над 15 души, с което болницата ни се утвърждава като водещ медицински център за старозагорски регион.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 “Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора” е част от Средносрочната инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът в университетската болница се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България, като общата му стойност е в размер на  5 566 349, 40 лв., от които 4 704 294, 43 лв. – безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 “Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович АД“,  гр. Стара Загора”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Сподели в: