Върни се горе

 

 

          Този месец отчитаме изпълнението на най-големия проект в сферата на здравеопазването, успешно реализиран на територията на многопрофилната болница във Велико Търново, благодарение на упоритостта и съвместните усилия на министерството, екипа на лечебното заведение, общинската и областната администрация, заяви д-р Шарков на заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/003 “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД  гр. Велико Търновo“.

Проектът във Велико Търново е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата му стойност  възлиза на 7 277 171, 68 лв., от които: финансиране от ЕФРР – в размер на 6 131 469, 29 лв.

Благодаря на Министерство на здравеопазването, в лицето на д-р Шарков, че в последствие бяхме включени и в допълнителните средства по Средносрочната програма и като резултат – днес можем да се похвалим с нов ангиограф – дълго чакана придобивка, която могат да ползват всички пациенти от областта, подчерта директорът на болницата д-р Стефан Филев.

В рамките на събитието д-р Шарков уточни, че с капиталови средства на МЗ през последната година са ремонтирани Вътрешно отделение, ОАИЛ и Операционен блок към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов. Преведен е и първият транш, на стойност 500 хил. лв., за ремонта на Акушеро-гинекологичното отделение, чието откриване е предвидено за 21 януари, Бабинден, допълни заместник-министърът.

На заключителната пресконференция присъстваха още областният управител проф. Пенчо Пенчев и  заместник-кметът на Велико Търново г-н Ганчо Карабаджаков.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/003 “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД  гр. Велико Търново“. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: