Върни се горе

 

 

 

Областната болница в Сливен е с изцяло променен облик, оборудвана е с високотехнологична апаратура и най-важното – всичко това е осезаемо за пациентите, заяви заместник-министър Шарков по време на провелата се днес заключителна пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД“.

Това е следствие от успешната реализация на Средносрочната програма – най-голямата инвестиция в сектор Здравеопазване по оперативни програми, допълни заместник-министър Ваньо Шарков.

На събитието присъства и кметът на Сливен г-н Стефан Радев, който декларира готовността на общината за бъдещо активно сътрудничество с МЗ с цел гарантиране на съвременно и достъпно здравеопазване на гражданите.

От своя страна д-р Васислав Петров, директор на МБАЛ Сливен заяви: 65% от пациентите на областта, които идват при нас са спешни. В този смисъл тази инвестиция ни беше повече от нужна, няма как да не сме признателни на министерството, че одобри проекта ни.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД“ е част от Средносрочната инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът в сливенската болница се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България, като общата му стойност е в размер на  5 745 218, 47 лв.,  от който 4 858 621, 73 лв. – безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД“, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Сподели в: