Върни се горе

Mинистър Николай Петров назначи д-р Ивелина Георгиева на длъжността „директор“ на Националния център за обучение и квалификация в системата на спешна медицинска помощ (НЦОКССПМ), създаден с  ПМС № 239 от 13 септември 2016 г.

Д-р Ивелина Георгиева е магистър по медицина и има призната медицинска специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“. От 2010 до 2012 г. е началник на отдел „Спешна медицинска помощ“ в Министерството на здравеопазването, по-късно, в продължение на три години изпълнява длъжността „директор“ на медицинската дирекция в МЗ. Има преминати курсове „Национална система 112“, „Управление на администрацията“, „Разработване на стратегии и формиране на политики“ и „Здравна политика, икономика и мениджмънт в здравеопазването“ и др.

Конкурсът за директор на НЦОКССПМ премина в три етапа, а желаещите да поемат управлението на Националния център бяха двама – д-р Десислава Кателиева и д-р Ивелина Георгиева. На първи етап комисията, определена със заповед на министър Петров, разгледа постъпилите от кандидатите  документи и установи допустимост, съгласно минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността.

На 26.09., в рамките на втория етап от конкурса, комисията изслушва защитата на концепциите за „Управление и развитие на Национален център за обучение и квалификация в системата на спешна медицинска помощ“, като и двамата кандидати получават оценки, позволяващи им явяване на трети етап – интервю.  Д-р Десислава Кателиева не покрива минималния резултат, при който интервюто се счита за успешно издържано, поради което не е класирана.

Припомняме, че създаването на Националния център е в изпълнение на  Концепцията за развитие на системата за спешна помощ 2014-2020, а неговото изграждане и оборудване са в изпълнение на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът е на стойност 7 млн. лв. и е с продължителност 34 месеца. Средствата ще бъдат използвани и за обучение на близо 7000 лекари и професионалисти от системата на спешна помощ. Основната цел е повишаване на знанията и уменията им и създаване на устойчивост в системата. По този начин, чрез осигуряване на квалифициран персонал, ще се повиши качеството на оказваната спешна медицинска помощ, в съответствие с приоритетите на Министерството на здравеопазването.

Правилника за устройството и дейността на НЦОКССПМ можете да намерите на адрес:

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/11/04/pravilnik-za-ust-dejnost-ncokssmp.pdf

Сподели в: