Върни се горе

 

 

На 21 декември, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще участва в заключителна пресконференция, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейностите по проект BG161РО001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „ Свети Георги” ЕАД, Пловдив”.

Събитието ще се състои в УМБАЛ „Свети Георги”, Административен корпус, 10-та аудитория от 11.00 часа.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът в УМБАЛ „Свети  Георги“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 22 932 682, 82 лв., от които безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР -  в размер на 19 197 025, 47 лв.

Поканени на заключителната пресконференция са представители на централната и местната власт, членове на борда на директорите на лечебното заведение, медицински специалисти, болничен персонал и др.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „ Свети Георги” ЕАД, Пловдив”. Проектът ечаст от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: