Върни се горе

 

Утре заместник-министър Адам Персенски ще участва в заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян“.

На събитието са поканени депутати от региона, представители на местната власт, членове на екипа по управление на Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ) – част, от която е и проектът в МБАЛ Смолян, ръководството и работещите в лечебното заведение и др.

Проектът за обновяване и оборудване на областната болница се изпълнява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Общата стойност на проекта възлиза на 5 766 764, 33 лв. от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – в размер на 4 884 916, 65 лв.

В изпълнение на проекта, чрез внедрено високотехнологично оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания, е подобрено качеството на предлаганите медицински услуги, създадени са възможности за повишаване квалификацията на медицинския персонал, изпълнени са мерки за енрегийна ефективност и за  осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Заключителната пресконференция ще се проведе на 20 ноември, петък, в конферентаната зала на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”, 12 часа.

 

Този текст е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Сподели в: