Върни се горе

Днес, 9 февруари, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски посети МБАЛ Смолян и участва в текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян“.

На събитието присъстваха още областният управител на Смолян г-н Недялко Славов, народните представители г-жа Даниела Дариткова и г-жа Дора Янкова, представители на екипа по управление на СРИП към МЗ, медицински персонал от лечебното заведение и др.

Въведената в експлоатация медицинска апаратура осигурява условия за повишаване квалификацията на медицинския персонал на лечебното заведение. Чрез внедреното високотехнологично оборудване за диагностика и лечение е повишено и качеството на предлаганите здравни услуги, заяви заместник-министър Персенски, като допълни, че по проекта предстои закупуване и въвеждане в експлоатация на консолидирана система за клинично-химични и имунологични изследвания, както и на лабораторна информационна система.

Изпълнителният директор на МБАЛ д-р Марин Даракчиев подчерта, че финансирането по проекта е най-голямата еднократна инвестиция от създаването на лечебното заведение до днес.

Проектът в МБАЛ Смолян е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Общата стойност на проекта възлиза на5 766 764, 33 лв.

Крайният срок за приключване на проекта е 8 октомври 2015 г.


Този текст е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/010 Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Сподели в: