Върни се горе

 

 

Д-р Персенски подчерта, че Ранната диагностика на онкологичните заболявания е от изключителна важност за пациентите и лекарите и посочи, че доставената апаратура е от най-висок клас и осигурява на жителите от област Смолян равни възможности за достъп до качествена диагностика и лечение на тези значими заболявания. Министерството на здравеопазването ще продължи да работи активно за усвояване на евросредства в сектор „Здравеопазване”, подчерта д-р Персенски по време на провелата се днес заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „ Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Заместник-областният управител г-н Зарко Маринчев и директорът на болницата д-р Марин Даракчиев благодариха на ръководството на министерството за положените усилия за успешното изпълнение на проекта.

Проектът в смоленската болница е част от  Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването.

Общата стойност на проекта е 5 766 764, 33 лв., от които безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР е 4 884 916, 65 лв..

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/010 Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян , част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган” 

Сподели в: